Nie będziemy razem, bo nie ma przyzwolenia na zdradę o świcie i na fałsz przekraczający ludzką miarę. Nie możemy być razem, bo nasz gniew jest dziś bezsilny, gdy zabrano nam tylu niezastąpionych. Nigdy nie będziemy razem, bo pamiętamy - kto siał nienawiść i chciał zebrać jej żniwo.

sobota, 25 kwietnia 2009

ABWEHRGRUPPE

1. W Wydziale II Departamentu III MSW (zajmującym się rozpracowaniem środowisk AK,NZS,WiN,ROPCiO, mniejszości narodowych oraz dywersją ideologiczną) nie pracował funkcjonariusz – „St. Inspektor Wydz. II Dep. III MSW ppłk M. Kijowski”.

W II Wydziale pracował natomiast kapitan Marian Kijowski.

2. Do zadań SB w chwili wprowadzenia stanu wojennego - a w istocie tuż przed - należało przeprowadzenie internowań (operacja "Jodła") i "rozmów ostrzegawczych" (operacja "Klon"). Pierwsza z tych operacji, która wedle stanu na 16 października powinna objąć 4277 osób, miała na celu nie tylko odsunięcie ich od działalności, ale także wprowadzenie na miejsce internowanych swoich ludzi - różnego rodzaju tajnych współpracowników czy "kontaktów osobowych" - oraz takich osób, które będą uległe. W ten sposób miała powstać "ludowa", czy - jak to określił gen. Kiszczak - "socjalistyczna Solidarność". Podobne plany powstały w całym kraju. Oznaczało to konieczność licznych werbunków, rozmów operacyjnych, instalowania urządzeń podsłuchowych, przygotowywania skrzynek i lokali kontaktowych.

Akcji internowania przywódców Solidarności towarzyszyła operacja "Klon", polegająca na rozbijaniu opozycji poprzez prowadzenie rozmów "profilaktyczno-ostrzegawczych". Skutkiem takich rozmów miało być nie tylko zastraszenie, ale również wymuszenie podpisania "lojalek" - czyli oświadczeń o zaprzestaniu "wrogiej działalności" oraz werbowanie konfidentów.

Fragment planu operacji ‘Klon” na przykładzie Rzeszowa wyglądał następująco:

„P L A N przeprowadzenia operacji kryptonim.”KLON”
Operacja krypt.[onim] "KLON" dotyczy przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych po wprowadzeniu stanu wojennego z osobami, wytypowanymi przez jednostki operacyjne Służby Bezpieczeństwa KWMO w Rzeszowie.
Przeprowadzenie rozmów ma na celu skłonienie osób, z którymi zostaną przeprowadzone, do zaniechania działalności zagrażającej bezpieczeństwu Państwa w warunkach stanu wojennego, w tym poprzez pozyskanie do współpracy operacyjnej ze Służbą Bezpieczeństwa, dezintegrację środowisk, w których prowadzona jest szkodliwa politycznie działalność oraz demaskowanie zamierzeń i działań politycznego przeciwnika.
W rezultacie rozmowy, uznając, że spowoduje ona zaniechanie działalności zagrażającej bezpieczeństwu Państwa, należy przyjąć oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania porządku prawnego.

Jeżeli w rezultacie rozmowy uzna się, że nie spowoduje ona zaniechania działalności zagrażającej bezpieczeństwu Państwa w warunkach stanu wojennego, osoba wezwana na rozmowę podlega internowaniu.

3. W materiałach archiwalnych IPN, dotyczących J.Kaczyńskiego, nie widnieje żadna wzmianka, by był objęty działaniami w ramach operacji „KLON”. Istnieje natomiast informacja, iż „Występuje jako figurant w aktach sprawy obiektowej krypt. „KLAN” i „ZWIĄZEK” (nr ew. 37004), prowadzonej w latach 1980-83 przez Wydział III "A" i Inspektorat 2 KW MO Gdańsk, wymierzonej przeciwko NSZZ "Solidarność".

W tym samym czasie występuje jako figurant w aktach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „LIGA” (nr ew. 67401) – założonej na Klub Służby Niepodległości, którego jednym ze współzałożycieli był J. Kaczyński – prowadzonej przez Wydział IX Departamentu III MSW w okresie listopad 1981-lipiec 1982. Materiały po archiwizacji zmikrofilmowano. Akta SOR "LIGA" - sygn. MSW 51469/II; mikrofilm sygn. MSW 8950/2.

Rejestrowany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego kryp. „JAR” (nr ew. 69056) w okresie 20.01-18.08.1982 r. (założony na Jarosława Kaczyńskiego, członka - sygnatariusza deklaracji celów Klubu Służby Niepodległości). Kwestionariusz ewidencyjny – był wprowadzoną instrukcją z 1970 r. kategorią spraw operacyjnych. Kwestionariusz służył dokumentowaniu działalności osób, które w przeszłości podejmowały „wrogą działalność lub były podejrzane o chęć jej rozpoczęcia, jednakże żadnych działań aktualnie nie podejmowały”.

Jeśli zatem rzekomy „ppłk M.Kijowski” stwierdza w dniu 18 grudnia 1981 roku we wniosku 1, iż „Rozmowa potwierdziła trafność koncepcji działań operacyjnych w stosunku do figuranta Jar” – to kryptonim „Jar” nadano kwestionariuszowi sprawy założonej od 20 stycznia 1982r.

Mam nadzieję, że Jarosław Kaczyński i jedyna partia opozycyjna nie zrezygnują z gruntownego wyjaśnienia, - kto i w jakich okolicznościach wyprodukował fałszywki, którymi posłużył się poseł PO oraz zrealizował dzisiejszą prowokację?

http://www.abcnet.com.pl/node/2216

http://internowani.xg.pl/index.php?type=article&aid=348

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?lastName=Kaczy%C5%84ski&idx=&katalogId=0&subpageKatalogId=3&pageNo=1&osobaId=8054&

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz