Nie będziemy razem, bo nie ma przyzwolenia na zdradę o świcie i na fałsz przekraczający ludzką miarę. Nie możemy być razem, bo nasz gniew jest dziś bezsilny, gdy zabrano nam tylu niezastąpionych. Nigdy nie będziemy razem, bo pamiętamy - kto siał nienawiść i chciał zebrać jej żniwo.

sobota, 13 grudnia 2014

STAN GOTOWOŚCI


Z prezydenckiego projektu ustawy z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom  Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw - przyjętego przez Sejm 27 września 2011r:
W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 113, poz. 985,  i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 228, poz. 2261 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711) w art. 2:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa  obywateli lub  porządku publicznego, w  tym  spowodowanego działaniami  o  charakterze  terrorystycznym  lub  działaniami  w  cyberprzestrzeni, które nie może być usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych, Rada Ministrów może podjąć uchwałę o skierowaniu do Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  wniosku  o  wprowadzenie  stanu  wyjątkowego.

Z obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym:
Art.  3.  1.  Prezydent  Rzeczypospolitej  Polskiej  niezwłocznie  rozpatruje  wniosek,  o którym  mowa  w art. 2  ust. 1,  a następnie  wydaje  rozporządzenie  o wprowadzeniu  stanu  wyjątkowego  na  czas  oznaczony  nie  dłuższy  niż  90  dni  lub postanawia  odmówić  wydania  takiego  rozporządzenia.  Rozporządzenie  o wprowadzeniu  stanu  wyjątkowego  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od jego podpisania.
Art. 10.
Prezes  Rady  Ministrów  jest  obowiązany  do  informowania  na  bieżąco  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o skutkach wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz o rodzaju i rezultatach działań podejmowanych w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa.
 Art. 10a.
1. Jeżeli użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego przez pododdział  zwarty Policji  okazało  się  niewystarczające do osiągnięcia  celów tego użycia lub wykorzystania lub nie jest możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia, pododdział zwarty Policji może użyć lub wykorzystać broń palną.
2. Polecenie użycia lub wykorzystania broni palnej przez pododdział zwarty Policji wydaje komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji lub Komendant Główny Policji,  a w przypadku  gdy  wszelka  zwłoka  groziłaby  bezpośrednim  niebezpieczeństwem  dla  życia  lub  zdrowia  funkcjonariusza  wchodzącego  w skład  tego pododdziału lub innej osoby – dowódca pododdziału zwartego.
Art. 11. 1. W czasie stanu wyjątkowego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może postanowić o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa, jeżeli dotychczas zastosowane siły i środki zostały wyczerpane.
3c.6) Oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mogą użyć broni palnej lub ją wykorzystać.
3d.6) Zgody na użycie lub wykorzystanie broni palnej przez oddział lub pododdział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej udziela przełożony służbowy, a w przypadku gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia żołnierza wchodzącego w skład tego oddziału lub pododdziału lub innej osoby – dowódca pododdziału zwartego.
Art. 16. 1. W czasie stanu wyjątkowego mogą być zawieszone prawa do:
1)   organizowania i przeprowadzania wszelkiego rodzaju zgromadzeń;
2)   organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;
3)   strajków pracowniczych i innych form protestu w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach;
4)   strajków i innych niż strajki form akcji protestacyjnych rolników;
5) akcji protestacyjnych studentów organizowanych przez studenckie samorządy, stowarzyszenia lub organizacje;
Art. 17. 1. W czasie stanu wyjątkowego może być odosobniona osoba mająca ukończone 18 lat, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności będzie prowadziła działalność zagrażającą konstytucyjnemu ustrojowi państwa, bezpieczeństwu obywateli lub porządkowi publicznemu albo gdy odosobnienie jest niezbędne dla zapobieżenia popełnienia czynu karalnego lub uniemożliwienia ucieczki po jego popełnieniu. Nie narusza to immunitetów wynikających z odrębnych przepisów.
2. Odosobniona może być również osoba, która ukończyła 17 lat, jeżeli przeprowadzona uprzednio z nią rozmowa ostrzegawcza okazała się nieskuteczna.
3. Odosobnienie następuje na podstawie decyzji wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego osoby odosobnionej i jest wykonywane przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, w drodze zatrzymania tej osoby i przymusowego doprowadzenia do ośrodka odosobnienia podległego Ministrowi Sprawiedliwości.
Art. 20. 1. W czasie stanu wyjątkowego może być wprowadzona:
1) cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu obejmująca materiały prasowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm. 13) ), z zastrzeżeniem ust. 7;
2) kontrola zawartości przesyłek, listów, paczek i przekazów przekazywanych w ramach usług pocztowych o charakterze powszechnym lub usług kurierskich;
3) kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych;
4) emisja sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych telewizyjnych lub dokonywanych poprzez urządzenia i sieci telekomunikacyjne, których treść może zwiększyć zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego.

Z rozporządzenia rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  w czasie stanu wyjątkowego:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego do przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa, jeżeli zastosowane siły i środki zostały wyczerpane.
§ 2. 1. Minister Obrony Narodowej, w celu wykonania postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, niezwłocznie kieruje oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadań w czasie stanu wyjątkowego.
§ 4. 1. Oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej użyte do wykonywania zadań w czasie stanu wyjątkowego pozostają w strukturze organizacyjnej i w systemie dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mogą być prowadzone samodzielnie albo wspólnie z innymi formacjami uzbrojonymi niewchodzącymi w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub służbami bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego.
§ 5. Dowódca oddziału lub pododdziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej decyduje o szczegółowym sposobie wykonania zadań określonych przez Ministra Obrony Narodowej w uzgodnieniu z organami, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 4, oraz ze współdziałającymi z nim dowódcami formacji uzbrojonych niewchodzącymi w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub służb bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego.

Z prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, „której celem jest usprawnienie kierowania obroną państwa w czasie wojny”, zgłoszonego do Sejmu 10 lipca 2014 r.:
W razie zbrojnej napaści na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej [Prezydent] postanawia na wniosek Rady Ministrów, o dniu, w którym rozpoczyna się czas wojny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W tym samym trybie postanawia o dniu, w którym czas wojny kończy się;
[Prezydent] kieruje obroną państwa we współdziałaniu z Radą Ministrów, z chwilą mianowania Naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego dowodzenia;
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej kieruje obroną państwa w zakresie dotyczącym użycia Sił Zbrojnych przy pomocy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

8 komentarzy:

 1. Warto dodać (z Konstytucji RP, rozdz. XI, art.228):

  1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.

  6. W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych.

  7. W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I jeszcze jedno do podpięcia, z projektu Konstytucji przygotowanego przez PiS, już pod euro-przepisy; - poza umocowaniem założeń dotychczas zawartych w ustawie (wyżej wymienionych przez p. Ściosa):

   "Decyzję o użyciu Sił Zbrojnych w stosunkach wewnętrznych może
   podjąć tylko Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów
   i tylko w przypadku:
   1) działań zbrojnych grożących obalenia przemocą porządku konstytucyjnego
   lub
   2) poważnych zamieszek zagrażających bezpieczeństwu państwa
   lub porządkowi publicznemu, lub
   3) stanu wojennego albo stanu wyjątkowego, jeżeli nie wystarcza
   użycie sił porządkowych";

   - jest i spuścizna Traktatu Lizbońskiego (w nowym rozdz. XIII, ten projekt ma ich 16):

   "Rzeczpospolita Polska może w drodze umowy międzynarodowej przekazać
   organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu
   kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach."

   [jakie to niektóre sprawy - określają poszczególne umowy międzynarodowe]

   Źródło:
   www.pis.org.pl/download.php?g=mmedia&f=konstytucja_2010.pdf

   Usuń
 2. Przepraszam, że nawiążę do wcześniejszej dyskusji.

  Wycofanie poparcia dla marszu przez tych kilku biskupów, którzy się tym tematem zainteresowali to według mnie bardzo ważne, wręcz doniosłe wydarzenie.

  Pojednanie z wysłannikiem Kremla sprzed 2 lat, mimo że haniebne, byłem w stanie wybaczyć pojedynczym hierarchom gdyby się okazało, że zostali w to wciągnięci „hurtowo”. Ale najnowszy „postępek” tej zbieraniny faryzeuszy stawia kropkę nad „i”, i nie pozostawia już żadnych złudzeń.

  Od 10.04.10 wyczuwam jakiś niesamowity cień nad Kościołem. Gdyby nie 10.04.10 pewnie łatwiej bym „łykał” to dziwne zbliżenie z Belwederem i z Putinem via Cyryl, mógłbym to sobie jakoś tłumaczyć, że jest w tym może jakaś głębsza mądrość, której nie powinienem kwestionować. Ale gwałt na rozumie zadawany Narodowi polskiemu nieustannie od 10.04.10 daje mi pewność, że to nie ja błądzę. Widzę zło na które nie reaguje żaden hierarcha i prawie żaden uczciwy ksiądz. (Tak, wiem, że są pojedyncze przypadki, jak np. ks. Małkowski) Ale to wszechobecne milczenie! U mnie w parafii i w każdym kościele, to milczenie jest tak wymowne. Oni są chyba tak zastraszeni! Mam wrażenie jak bym słyszał te tajne sugestie i instrukcje by się nie angażować w te „nieodpowiedzialne” i „dzielące” tematy.

  W tym kontekście w sposób oczywisty przypomina się postać bł. ks. Popiełuszki i karcenie go przez abp. Glempa. To wszystko jest takie czytelne, że zastanawiają mnie dwie rzeczy:
  - ilu biskupów jest głupcami a ilu po prostu zdrajcami (brak lustracji, haki, uwikłania, pazerność)
  - na ile zinfiltrowany jest Watykan (pożal się boże nuncjusz biesiaduje z szychami w ruskiej ambasadzie, list Papieża do Putina, który miał ratować pokój w Syrii, traktowanie Putina jak jeźdźca na białym koniu broniącego chrześcijaństwa, liściki Papieża do KGB-owskiego popa...)

  Jeśli Kościół w Polsce trzyma sztamę z władzą to przecież z pełną świadomością swojej roli, że ta rola ma być taka sama jak rola RCP w Rosji - żałosne narzędzie do sprawowania rządu dusz.

  Jedyny pozytyw jaki widzę w całej sytuacji jest taki, że sprawy się krystalizują.


  P.S. Samym marszem się nie interesowałem. Raz, że byłem w pracy. Dwa, że to wyglądało trochę nie szczerze ze strony PiSu po szopce wyborczej.

  OdpowiedzUsuń

 3. ZGROZA*

  A durnie wykłócają się z gadzinówkami i esbecją** na etatach dziennikarzy, czy na Marszu było 30- czy 50 000 ludzi.

  Większych zmartwień nie mają.

  Przepraszam, Panie Aleksandrze, ale od wczoraj jestem tak wkurzona, że chyba zostawię sobie tylko RSS do Pańskiego bloga i zupełnie zrezygnuję z 3-erpowskiego internetu. Nie wiem, czy ktoś przysłowiową puszkę z Pandorrą otworzył nad krajem nieszczęsnym, ale bredzą tu równo wszyscy: od cieciowej, bufetowej, kopaczowej - po hierarchów i profesurę. (Wyjątki do policzenia na palcach). Zaczynam się obawiać, że to może być zakaźne - bo jak człowiek z maturą zaczyna "bolkiem" nadawać, że on po to siedział w internie, żeby dziś Kaczyński mógł demonstrować, to jakoś wcale mi nie do śmiechu. Niedługo usłyszymy, że tak jak poprzednik na urzędzie, i ten skakał przez płot.

  Nie ma co, udały nam się "łby państwa".

  Nawiasem: Francuzi swojemu przygłupowi (wybrali - to mają!) mówią od dawna: spadaj! klik (dobrze, że nawet dziennikarze 'wP' to zauważyli), to może i naszemu ktoś "WYPAD!" powinien krzyknąć?

  Ale u nas dalej wszyscy się Putina boją (obalą go, to zaczną się rozglądać za następnym, którego się będą bać) - a i "wypad" - chyba pod trade mark już podpada?


  W związku z marszem wykonałam prosty rachunek:

  - w II turze na Sasina głosowało ok. 270 000 ludu m. st.
  - na marsz przyszło z tego ok. 10%, honor ratowali porządni ludzie spoza Warszawy

  Wniosek: takie to i nastroje rewolucyjne.


  Pozdrawiam serdecznie
  _________________________

  * tyle odnośnie komentarza
  ** do którejkolwiek z ośmiu czy dziewięciu 3-erpowskich służb należą

  OdpowiedzUsuń
 4. W noc wigilijną zwierzęta mówią ludzkim językiem. A gen. Kiszczak... chce przeprosić za masakrę w "Wujku" i odpowiedzieć za zbrodnie stanu wojennego...

  Link:

  http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/przepraszam-wszystkich-chce-stanac-przed-sadem_486872.html

  OdpowiedzUsuń
 5. - To naprawdę bardzo fajnie, że możemy dzisiaj anegdotą opowiadać tamten trudny czas, możemy razem śmiać się i z tych zdjęć i z tych scen. To dobrze - mówił w Pałacu Prezydenckim Bronisław Komorowski, wspominając 13 grudnia 1981 r. Opowiedział również o swoich marzeniach o zbliżeniu z Rosjanami, jakie miał "wtedy w ciemną noc stanu wojennego"

  - Zawsze się zastanawiałem jak zapamiętamy ten czas stanu wojennego. Warto go opisywać zdjęciami, gdzie widać pół śmiejących się, pół skrępowanych żołnierzy, czy milicjantów, którzy bawią się plastikowymi karabinami. Warto śmiać się i pamiętać różne sceny, które nas wzruszają - przekonywał zebranych Komorowski.

  Jak dodał "był to jednak trudny czas, który zabił nadzieję". - Warto żeby była ta opowieść o tym jak zabito nadzieję i jak ta nadzieja zabić się do końca nie dała - powiedział prezydent, nie konkretyzując jednak kto zabijał (nie tylko nadzieję) w stanie wojennym.

  - Byli tacy, ja też, to byli moi przyjaciele, którzy wtedy w ciemną noc stanu wojennego odważali się marzyć o przyszłości, gdzie zbliżymy do siebie narody naszego rejonu świata. Gdzie wspólnie będziemy dbali o wspólną wolność i Ukraińcami, z Białorusinami, Litwinami i z Rosjanami, z Węgrami i Czechami. Trzeba było mieć dużo jakiś marzeń w sobie i sił, żeby odważyć się w tej nocy stanu wojennego działać na rzecz tak odległej wydawało się przyszłości - wspominał Komorowski.
  http://niezalezna.pl/62362-komorowski-o-stanie-wojennym-fajnie-ze-mozemy-smiac-sie-z-tych-scen

  TOŻ TO TAKIEGO NA PAL NAWLEC ODWŁOKIEM!

  OdpowiedzUsuń
 6. PS
  Na niezależnej od rozumu ani jednego złego zdania nie można napisać, bo zabrakło im już pampersów rozmiaru 6XXL.
  Onwk.

  OdpowiedzUsuń
 7. Warto takie rzeczy wiedzieć, a co więcej: taka wiedza nie powinna nas ubezwłasnowolnić

  Gotowość na autentyczny bunt budowana była metodycznie.

  ONI są przygotowani a artyleria medialna usprawiedliwi wszystko.

  Lepiej to wiedzieć i widzieć, niż odwrotnie.
  To niemała zasługa Aleksandra Ściosa że procesom które na naszych oczach właśnie się dokonały, zawsze poświęcał dużo uwagi.

  Pozdrawiam Autora i Czytelników,

  MM

  OdpowiedzUsuń