Nie będziemy razem, bo nie ma przyzwolenia na zdradę o świcie i na fałsz przekraczający ludzką miarę. Nie możemy być razem, bo nasz gniew jest dziś bezsilny, gdy zabrano nam tylu niezastąpionych. Nigdy nie będziemy razem, bo pamiętamy - kto siał nienawiść i chciał zebrać jej żniwo.

środa, 28 listopada 2012

BELWEDERSKI „ZAMACH”


W sprawie rzekomego zagrożenia terrorystycznego ze strony osoby motywowanej „względami narodowościowymi, nacjonalistycznymi i ksenofobicznymi” -mamy do czynienia z elementami klasycznej dezinformacji manipulacyjnej.
Kombinacja ta, stosowana często przez peerelowskie służby bezpieczeństwa polegała na przesyłaniu określonych (zwykle fałszywych) treści ukierunkowanych na grupę lub środowisko będące przedmiotem manipulacji. Ich oddziaływanie miało wpływać na zachowanie poszczególnych członków grupy i umożliwiać sterowanie zachowaniami. Dla zapewnienia sterowania niezbędne było posiadanie wewnątrz grupy agenta lub agentów, inspirujących określone działania i reakcje. Zadanie agentów polegało również na zapewnieniu pożądanego odbioru impulsów kierowanych przez służbę bezpieczeństwa. Gdy poddana manipulacji grupa próbowała dokonać „czynu zabronionego”, następowała interwencja bezpieki, sprawę nagłaśniano propagandowo i ogłaszano jako sukces w walce z opozycją. Wielu z nas pamięta relacje telewizyjne z lat 80. ,w których pokazywano arsenały zabezpieczone rzekomo podczas „likwidacji grup terrorystycznych i kryminalnych”. Niektóre z tych „sukcesów” były efektem stosowania opisanej tu prowokacji. Interweniowano wówczas, gdy wymagały tego względy propagandowe, gdy bezpieka potrzebowała spektakularnego osiągnięcia lub rządzący chcieli uzyskać uzasadnienie dla zwiększenia represji.
Tego rodzaju kombinacje były niezwykle użyteczne dla władzy, nie prowadziły bowiem do powstania realnych zagrożeń, pozwalały na pełną kontrolę wielu środowisk oraz „detonowanie” sprawy w momencie korzystnym dla reżimu.  Rzekomy „wróg” był w istocie tworem wykreowanym i inspirowanym przez służby, działał pod ich wpływem i mógł zostać zdekonspirowany w dowolnej chwili. Określanie ich mianem prowokacji jest w pełni uzasadnione, bowiem powodzenie dezinformacji manipulacyjnej oraz zakres aktywności osób poddanych jej wpływom, zależały wyłącznie od działań agentów i planów służby bezpieczeństwa.  
Podobieństwa między obecną akcją Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i operacjami przeprowadzanymi przez SB, nie dotyczą jedynie metod pracy operacyjnej. Te bowiem są stosowane na całym świecie i powszechnie wykorzystywane w działaniach kontrwywiadu.
Podstawowa cecha wspólna polega natomiast na wymierzeniu kombinacji w opozycję oraz spożytkowaniu jej w interesie służby specjalnej, w taki sposób, by uzasadnić potrzebę zachowania jej uprawnień i uchronić przed skutkami planowanych zmian.
Za taką interpretacją przemawiają trzy, podstawowe przesłanki – okoliczności ujawnienia sprawy, szczególne nagłośnienie motywacji „terrorysty” oraz ocena sytuacji, w jakiej znajduje się służba, która prowokację przygotowała.
Domniemanego „zamachowca” zatrzymano tuż przed 11 listopada i Marszem Niepodległości, który zgromadził środowiska patriotyczne, nazywane przez reżim nacjonalistycznymi, ksenofobicznymi lub faszystowskimi. Podczas Marszu doszło do policyjnych prowokacji, wykorzystanych następnie przez ośrodki propagandy w celu zdyskredytowania  i oskarżenia opozycji. „Uczestnicy prezydenckiego marszu 11 listopada mogli być narażeni na odwet wspólników Brunona K. Zagrożenie było realne, a w gęstym tłumie jedna kula potrafi zabić kilka osób” – ta kuriozalna wypowiedź jednego z medialnych „ekspertów” najpełniej charakteryzuje sposób interpretacji poszczególnych elementów prowokacji.
Jej warstwa propagandowa została zatem spreparowana w nawiązaniu do skojarzeń powstałych po 11 listopada i miała posłużyć uderzeniu w opozycję. „Zdetonowanie” kombinacji kilka dni później, pozwoliło na wykorzystanie tych skojarzeń i precyzyjne ukierunkowanie reakcji społecznych.
Nie przypadkiem, podczas spektaklu odegranego w warszawskiej centrali ABW, w sposób szczególny podkreślano, że „zamachowiec” działał pod wpływem sugestii innych osób, a kierować nim miały „względy narodowościowe, nacjonalistyczne i antysemickie”. Bez wątpienia, pierwsza część wypowiedzi jest prawdziwa, przy czym stwierdzenie o „sugestiach innych osób” może dotyczyć agentów ABW, działających „w grupie Brunona K.”.
Określenie – „polski Breivik”, uknute natychmiast przez kremlowską rozgłośnię „Głos Rosji”, wskazywało natomiast nie tylko na usilne poszukiwanie dowodów „prawicowego ekstremizmu”, ale pozwalało zrozumieć, w jakim kierunku będzie rozgrywany wymiar polityczny kombinacji. Tuż po zamachu w Norwegii, rosyjskie służby specjalne objawiły się jako „sprzymierzeńcy Zachodu” i żądały „zrewidowania ustawodawstwa dotyczącego radykalnych osób i organizacji, wyrażających ekstremistyczne myśli i poglądy” oraz „niezwłocznego wypracowania wspólnych posunięć mających przeciwdziałać ksenofobii i nietolerancji.” Po ujawnieniu sprawy „polskiego Breivika”, szef rosyjskiego specoddziału „Alfa”, wsławionego mordowaniem czeczeńskich kobiet i dzieci, uznał, że „terroryzm z przypadków nadzwyczajnych przeobraził się w wydarzenia pospolite” i zaproponował, by „walczyć z nim wspólnymi siłami”.
Celowo rezygnuję z analizowania innych informacji, podawanych podczas konferencji prasowej. Warto przyjąć, że są one niemożliwe do zweryfikowania i obarczone ryzykiem manipulacji. Jeśli wiemy, że ludzie ABW obserwowali „zamachowca” od roku, odpowiadali na zamieszczane przez niego apele, a nawet stali się członkami „grupy terrorystycznej” – potwierdza to charakter kombinacji operacyjnej i wskazuje, że wszystkie działania niedoszłego „terrorysty” odbywały się pod kontrolą Agencji, a zatem mogły być przez nią monitorowane lub wręcz inspirowane. Nie ma większego znaczenia, czy w tego rodzaju czynności angażowano funkcjonariuszy działających pod przykryciem czy tzw. osobowe źródła informacji, czyli tajnych współpracowników ABW. Operacja była w całości  kontrolowana, a „zamachowiec” mógł robić to, czego życzyli sobie inspiratorzy. ABW i wspierająca ją prokuratura występują w tej sprawie jako jedyni depozytariusze „tajnych informacji”. Taka konstrukcja przekazu sprawia, że może być on dowolnie preparowany i modelowany, bez ryzyka ujawnienia prawdziwych okoliczności. Nie pojawi się ono nawet w trakcie ewentualnego procesu sądowego, bo już dziś można przyjąć, że będzie się odbywał za zamkniętymi drzwiami.
Jedno zdanie z konferencji prasowej ABW zasługuje natomiast na uwagę. Szef Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Artur Wrona, stwierdził w pewnym momencie - „uważam, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego winni mieć uprawnienia, które posiadają obecnie”. Zaapelował też "do osób zajmujących się tworzeniem prawa", by "pewne działania ustawowe gruntownie przemyśleli". Ta zaskakująca, polityczna deklaracja, zdaje się ujawniać podstawowy cel inscenizacji związanej z „zamachem” i dowodzi dużej determinacji ABW.
Służba zarządzana przez Bondaryka stoi bowiem przed zagrożeniami wynikającymi z belwederskich planów „reformy służb”, dokonanej w oparciu o koncepcje powstałe podczas Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN).  Informowałem o nich na łamach „Gazety Polskiej” w styczniu br., zwracając uwagę, że opracowane przez ekspertów Komorowskiego „rekomendacje dla Polski” prowadzą do  budowy reżimu prezydenckiego, w którym ośrodek belwederski pełniłby rolę decydenta w kwestiach bezpieczeństwa. Środowisko skupione wokół Belwederu zamierza gruntowanie przekształcić całą strukturę bezpieczeństwa narodowego, nakierować ją na cele prorosyjskie i upodobnić do wzorców kremlowskich.. Związane z tym zagrożenia, dotyczą nie tylko powołania specformacji stworzonej według sowieckiego modelu „kułaka”, zarządzanej przez zawodowych żołnierzy i podległej zwierzchnikowi Sił Zbrojnych, ale uczynienia z tej służby „zbrojnego ramienia”, grupy rządzącej. Wiele wskazuje, że realizacja planów SPBN-u dokonywać się będzie w oparciu o układ personalny byłych WSI i oznacza powrót do koncepcji sprzed 2006 roku.
Jednym z narzędzi wpływów Komorowskiego ma stać się nadzór nad nową służbą specjalną, powstałą z połączenia Agencji Wywiadu ze Służbą Wywiadu Wojskowego. Doprowadzi to do znaczącego ograniczenia dotychczasowych kompetencji ABW. Szefostwo Agencji plany Belwederu może traktować niczym zamach na swoją pozycję i przywileje.
Projekty opracowane w ramach SPBN przewidują m.in. podporządkowanie Agencji ministrowi spraw wewnętrznych oraz ograniczenie jej zadań do ochrony kontrwywiadowczej. ABW miałaby przekazać Policji (CBŚ) zadania w zakresie nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią i amunicją, a do Ministerstwa Finansów oddać kompetencje dotyczące zagrożeń korupcyjnych i ekonomicznych. Sprawy związane z ochroną informacji niejawnych, zostałyby zaś przekazane do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Jego powołanie było również zaplanowane w projektach SPBN.
Perspektywa tak drastycznego ograniczenia uprawnień ABW jest dostrzegana od dawna i wydaje się główną przyczyną masowych odejść z Agencji. Do sierpnia br. odeszło z niej 345  funkcjonariuszy, podczas gdy w całym zeszłym roku służbę opuściło 160 osób. Dymisje wszystkich zastępców Bondaryka, wydają się potwierdzać tę tendencję.
Z wypowiedzi Donalda Tuska, szefa MSW Jacka Cichockiego oraz gen. Kozieja z BBN, wynika, że sprawa „integracji i koordynacji” służb jest przesądzona. W tej kwestii, podobnie jak w zamyśle reaktywacji wpływów byłych WSI, panuje całkowita zgoda. Jest ona tak dalece widoczna, że minister obrony narodowej, w ramach konsultacji społecznych zaprosił żołnierzy ze stowarzyszenia „SOWA” do prac nad założeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego. Nowelizacja ma zapewnić osobom „pokrzywdzonym” Raportem z Weryfikacji WSI uzyskanie odpowiednich gwarancji proceduralnych przez wprowadzenie prawa dostępu do akt, możliwości składania wyjaśnień oraz uruchomienie sądowej kontroli decyzji o podaniu do publicznej wiadomości danych osobowych objętych raportem. Niewykluczone, że niedawna inicjatywa Kancelarii Prezydenta, polegająca na rozsyłaniu pism do urzędów i służb podległych premierowi z pytaniem o lokalizację materiałów badanych przez Komisję Weryfikacyjną WSI, ma również związek z ochroną interesów środowiska WSI.
Służba Krzysztofa Bondaryka, zagrożona marginalizacją i odebraniem szeregu uprawnień, może próbować kontrakcji. Jednym z jej elementów wydaje się próba uwiarygodnienia w oczach decydentów i wykazania, że operacje realizowane przez ABW służą grupie rządzącej i są niezbędne w walce z opozycją.  Jeśli kombinację związaną z „zamachem” ocenić w tych kategoriach, okaże się, że jest skutki są korzystne dla wszystkich środowisk reżimowych.
Media otrzymały gotowy materiał propagandowy i idealny temat zastępczy, pozwalający ukryć afery i rządowe porażki. Rząd znalazł pretekst do powołania "rady ds. przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nią nietolerancji", która podejmie systemową walkę z „prawicowymi ekstremistami”. Donald Tusk mógł pojawić się w roli „męża stanu” i nawoływać do „wyrzeczenia się języka agresji i nienawiści”, a  Bronisław Komorowski wcielił się w ulubioną postać „arbitra” i  dostał kolejny argument do tworzenia restrykcyjnych regulacji prawnych. Prokuratura wykazała się ścisłym współdziałaniem ze służbami,  zaś  sama ABW objawiła jako gwarant bezpieczeństwa i wytrwały tropiciel „zagrożeń terrorystycznych”.
Efekty tej operacji z pewnością nie uchronią Agencji przed odebraniem prymatu w służbach specjalnych, a szef ABW nie ocali swojej pozycji. Kombinacja została nieudolnie „spalona” zbyt nachalnym przesłaniem politycznym i niewiarygodną, miejscami infantylną narracją, zbudowaną na tezach propagandy. W równej mierze, jest to dowodem braku profesjonalizmu, jak desperacji, z jaką służba Krzysztofa Bondaryka próbuje bronić swoich uprawnień.  Obie przesłanki są druzgoczące dla ABW i dyskwalifikują Agencję jako propaństwową, profesjonalną formację.
Nie ma jednak wątpliwości, że niezależnie od dalszych losów Bondaryka i następstw SPBN-owskiej reformy, sprawa zagrożenia „prawicowym ekstremizmem” zostanie dogłębnie wykorzystana przez reżim, posłuży do rozpętania nagonki na środowiska patriotyczne, uzasadni wzrost represyjności prawa i stanie się preludium przed siłową rozprawą z opozycją.
Kombinacja rozegrana przez ABW może być zaledwie początkiem działań, jakich należy się spodziewać ze strony służb  specjalnych. Ich kulminacja nastąpi, gdy plany Belwederu zostaną  urzeczywistnione, a nad nami zaciśnie się „zintegrowana i skoordynowana” pięść wojskowych służb.Artykuł opublikowany w nr 48/2012 Gazety Polskiej.

31 komentarzy:

 1. @Wszystkich
  Zerknąłem na stronę aktualności "sowy" i cóż tam znajdujemy. Kilka stron wpisów dotyczących A. Macierewicza.
  Ale jest też jeden apel zarządu do członków i sympatyków z prośbą o przesłanie uwag i propozycji dotyczących dokumentu „Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy SKW oraz SWW ......
  No i najistotniejszy jest wstęp w apelu:
  "Szczególnie zwracamy się z prośbą do tych ok. 300
  żołnierzy i pracowników WSI oraz ok. 550 osób spoza WSI, których nazwiska znalazły się w raporcie, abyście zastanowili się, czy przygotowane założenia uwzględniają Waszą sytuację i umożliwiają Wam dochodzenie należnych praw – sprostowania umieszczonych o Was w raporcie informacji nieprawdziwych lub informacji wykraczających poza zakres przedmiotowy określony ustawą."
  Na wstępie wyłożono kawę na ławę.
  Czyżby te zmiany ustaw pod skrzydełkami sowy miały w przyszłości służyć głównie dochodzeniu należnych im praw? Co oni nam jeszcze szykują?
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 2. JAdaX,

  O tym apelu władz "SOWY" wspominam w tekście. Wynika on z zaproszenia, jakie do członków stowarzyszenia wystosował minister obrony narodowej. Dotyczy prac nad nowelizacją, która ma dostosować ustawę o SKW i SWW do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2008 r.

  Panowie z "SOWY" podjęli również polemikę z tezami mojego artykułu "Pod patronatem WSI, opublikowanym w nr 42 Gazety Polskiej. W tekście "FAKTY I LOGIKA" autor podpisujący się jako - "Stanisław Wiór absolwent jednego kursu GRU, dwóch kursów w USA i sześciu kursów NATO", krytycznie odniósł się do treści mojego tekstu, a na zakończenie napisał:
  "Przepraszam autora, że nie odniosę się do jego analizy i tezy na temat odbudowy polskiego przemysłu zbrojeniowego przedstawionych w rozdziałach: „Staniszkis z lotu ptaka, czyli czy ludzie WSI są zaletą Komorowskiego” i „Orbita wpływów moskiewskich”. Może los sprawi, że spotkamy się i będziemy mogli osobiście wymienić poglądy w tej sprawie, tak jak to los sprawił w przypadku wybitnego śp. kryptologa, któremu wielu młodych i zdolnych adeptów w tej interesującej dziedzinie zawdzięcza złamanie zawodowej kariery – oni wypełnili spoczywający na nich ustawowy obowiązek weryfikacji, ich starszy kolega z pracy nie".

  Muszę przyznać, że jestem srodze zawiedziony, iż autor nie zechciał "odnieść się" do tego tematu, a jednocześnie zapewniam, że nie przewiduję wymiany poglądów z kimś, kto wobec człowieka zmarłego posługuje się insynuacją.


  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 3. Szanowny Panie Aleksandrze,

  zastanawia mnie opinia posla PiS pana Opiola(mam nadzieje,ze nie przekrecilem nazwiska)na temat sprawy Brunona K.
  Pan posel potwierdzil po spotkaniu z kierownictwem ABW,ze sprawa jest rzeczywiscie powazna i wymagala podjecia zdecydowanych dzialan ze strony sluzb.
  Kloci sie to wyraznie z Panska ocena co dziwi tym bardziej,ze nie tak dawno podawal pan linki do interpelacji poselskich posla Opioly przedstawiajac je w jak najlepszym swietle.

  OdpowiedzUsuń
 4. tobiasz11,

  Znam opinię posła Opioły, ale uważam, że w niczym nie podważa ona moich tez. Poseł PiS uznał, że - "nie można mówić, że jest to coś wymyślonego, coś niestworzonego, coś rozdmuchanego. Naprawdę te wszystkie przygotowania były bardzo zaawansowane i ten materiał jest w moim wyobrażeniu niepodważalny".

  Wierzę, że tak sprawę "zamachowca" może postrzegać poseł, który zapoznał się z materiałami ABW.
  Po to, by tego typu kombinacja operacyjna miała szansę powodzenia, musi być prowadzona w taki sposób, by wydawała się autentyczna i groźna. W przeciwnym wypadku - nie można byłoby jej wykorzystać.
  Co więcej - osoba (grupa), która jest przedmiotem ingerencji służb, musi być przeświadczona, że nadal działa samodzielnie, nie jest poddana naciskom czy inwigilacji. Agenci przystępujący do takiej grupy, wykazują się zwykle większym radykalizmem niż pozostali jej członkowie. Ma to ich uwiarygodnić, a jednocześnie ukierunkować działalność grupy.
  Nadal doceniam treść interpelacji poselskich posła Marka Opioły, ale nie wykluczam, że w sprawie "zamachowca" przyjął ona nazbyt prostą interpretację "materiału dowodowego". Nie chodzi bowiem o to, co materiał ten przedstawia, ale o to - przez kogo, po co i w jaki sposób został przygotowany.

  OdpowiedzUsuń
 5. Szanowny Panie Aleksandrze,

  o interpretacje wlasnie mi chodzilo.Wypowiedz posla Opioly moze byc niestety interpretowana jako potwierdzenie zagrozenia ,ktore jak sie domyslamy i ktore Pan potwierdza zostalo sfingowane przez sluzby III RP.
  Wymagalbym od tak doswiadczonego posla co najmniej wiekszej ostroznosci w formuowaniu wlasnych wypowiedzi dla mediow.
  Dziekuje za tekst i pozdrawiam jak zawsze serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. tobiasz11,

   To prawda. Poseł Opioła wyraził swoją opinię, będąc najwyraźniej pod nieodpartym wrażeniem wizyty w ABW.

   Dziękuję Panu i serdecznie pozdrawiam

   Usuń
 6. Panie Aleksandrze,

  podobnie jak Pan Tobiasz zwróciłam wówczas uwagę na wypowiedź posła PiS - Opioły, którą rzeczony uwiarygodniał prowokację ABW. Do dziś na stronie Pis można odnaleźć "aktualność" z 20 listopada pt: "Marek Opioła o udaremnieniu przez słuby zamachu na władze"

  Wydaje mi się, że akurat poseł opozycji wyznaczony do komisji ds służb powinien być bardziej powściągliwy w ocenach i niepodatny na inscenizacje.

  Pozdrawiam serdecznie oby Panów

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Urszulo,

   Na szczęście, nie musimy we wszystkim wierzyć posłom PiS-u. Przyznaję, że ta wypowiedź jest mocno niefortunna.

   Pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 7. 10 kwietnia 2013 roku w 3 rocznice katastrofy w Smolemsku planowane są olbrzymie demonstracje być może wielodniowe, władze prawdopodobnie już teraz przygotowują się do tego, możliwe ze będziemy świadkami w najbliższym czasie prawdziwych zamachów terrorystycznych które bedą pretekstem do wprowadzenia nadzwyczajnych środków np. stanu wyjątkowego ...

  Ps. Dziękuje Panu za ten blog, jest Pan obok Antoniego Macierewicza jednym z najbardziej wiarygodnych komentatorów i analityków sceny politycznej . Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. gestKozakiewicza,

   Bardzo Panu dziękuję za tak życzliwe słowa.

   Serdecznie pozdrawiam

   Usuń
 8. O analogiach do atmosfery kreowanej w przededniu stanu wojennego mówiłem dziś krótko w Poranku Radia Wnet: http://www.radiownet.pl/#/publikacje/poranek-28-11-2012 od 11 min.

  Rozmawialiśmy o setnym wydaniu miesięcznika "idź POD PRĄD", ale nie mogło nie zejść na nowy stan wojenny i "przygotowania do zbrojnego obalenia legalnych organów władzy".

  Pozdrawiam

  Paweł Chojecki

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Paweł Chojecki,

   Mówi się, że gdy na scenie pojawia się pistolet, musi wypalić do końca spektaklu. W czerwcu 2011, w tekście "STAN WYJĄTKOWY W INTERNECIE?" zwróciłem uwagę na zgłoszony przez Komorowskiego projekt „ustawy o cyberbezpieczeństwie”, a dokładnie - ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw oraz na poszerzenie uprawnień inwigilacyjnych służby Krzysztofa Bondaryka.

   http://cogito.salon24.pl/315542,stan-wyjatkowy-w-internecie

   Ta ustawa została podpisana przez Komorowskiego tuż przed wyborami:
   http://cogito.salon24.pl/346742,wybory-w-cieniu-ustawy-o-stanie-wojennym

   Byłoby dobrze, gdybyśmy przyjęli, że wprowadzenie takich regulacji jest wyraźnym znakiem intencji obecnego reżimu.

   Pozdrawiam   Usuń
 9. Aleksander Ścios


  Tomasz Siemioniak (min. ON): "do końca listopada będzie gotowy plan reformy służb specjalnych"

  Reformę przygotowują na wniosek Tuska - [czy rzeczywiście Tuska? co Pan o tym sądzi, Panie Aleksandrze?] - min. SW Jacek Cichocki oraz szef MON. Premier zapowiedział zmiany w funkcjonowaniu służb specjalnych po wybuchu afery Amber Gold. Prace trwają od połowy września.

  Minister Siemoniak pytany, czy planuje połączenie wojskowych służb specjalnych z cywilnymi (...) wyjaśnił, że widzi powody odrębności wywiadu wojskowego ponieważ we wszystkich krajach, także u naszych sojuszników, wywiad wojskowy coraz bardziej się zbliża do wojsk specjalnych i te zadania się przenikają.

  Kilka dni temu szef MSW Jacek Cichocki powiedział, że na pewno służb nie będzie więcej. Według Jacka Cichockiego, należy rozmontować system, w którym służby specjalne podlegają bezpośrednio premierowi i opracować model, który zakłada podległość służb ministrom odpowiadającym za poszczególne sektory bezpieczeństwa państwa. Minister już wcześniej mówił, że nadzór nad służbami powinno sprawować kilkuosobowe kolegium.

  ====

  Zapytuję: czy ma być WSI w MON, a cywilna bezpieka w MSW? Ale to kolegium (kilkunastoosobowe) to chyba jakieś novum?

  I czy jak zlikwidują wywiad w ABW - pozostanie jej mało awantażowne nękanie opozycji politycznej.
  Bo przecież nie łapanie szpiegów, do czego nie jest zdolna.

  W komunikacie dla PAP - TS sprecyzował, że "Zespół przygotowujący propozycje zmian w służbach specjalnych korzystał z dorobku prowadzonego przez BBN Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego", więc wskazał chyba właściwe źródło "inspiracji", o czym niejednokrotnie tutaj mówiliśmy.

  ====

  Słowem - neo-służby od grudnia podlegają Belwederowi, a osłabiona ABW albo pozostanie bezpańska (będzie odgarniać śnieg), albo się podporządkuje?

  Tylko to "Kolegium" nie daje mi spokoju... chyba że okaże się nim np. BBN!

  Co Pan o tym wszystkim sądzi?

  Pozdrawiam serdecznie


  OdpowiedzUsuń
 10. Panie Aleksandrze!

  Akurat Pana nie muszę zapewniać, że najważniejszy obecnie dla zagrażającej , a właściwie już się realizującej, totalitaryzacji Polski - temat "putinowskiego kułaka" - NIE ISTNIEJE W ŻADNYM Z NASZYCH MEDIÓW, tylko p. red. Rachoń dał w GPC krótką i sensowną notatkę:

  http://niezalezna.pl/35234-premier-musi

  Natomiast pozostali "twórcy mediów" zajmują się (jak zwykle) - wyłącznie sobą, czyli dziś akurat likwidacją przez Hajdarowicza URze - po uprzedniej pacyfikacji Rzeczypospolitej.

  Wtórują im w tym dzielnie niezawodni i bardzo WZBURZENI prawicowi blogerzy, którzy już nie za red. Gmyza (kto by tam o nim zresztą pamiętał? Po 2 tygodniach???) - ale nawet za red. Lisickiego gotowi skoczyć w ogień, a przynajmniej gruntownie się pooburzać!

  Nasuwa mi się cytat z - nie uwierzy Pan - ..."Quo Vadis" !

  "Groch na oliwie nie pomógł, chustka na grubym karku nie pomogła i Miedzianobrody ochrypł. Wobec tego nie ma mowy o zwłoce."

  I tu też nie pomógł wyrzucony z sań (o których "myślano", że pędzą, a nie, że są przeznaczone na opał...) - redaktor Michał Karnowski, oraz inne zabiegi.

  NIE MA MOWY O ZWŁOCE! MA BYĆ JEDNOMYŚLNY, nieprawdaż, PLURALIZM MEDIÓW!

  Bez mowy nienawiści!!! W Y K O N A Ć !!!


  ===================================

  PS. Chyba za wcześnie pochwaliłam prof. Waśkę, bo dzisiaj bardzo mnie rozczarował - końcowe zdania jego dzisiejszej notki z GPC wprawiły mnie w konsternację - choć prawie do przedostatniego - mogłam tylko przytakiwać! :-)

  Oto dowód:

  Wojna z opozycją

  "Myśleli – i wymyślili. Skoro wojny nie można uniknąć, to trzeba stoczyć ją teraz. A uniknąć nie można, bo choć opozycja jest poza systemem, niezależne media w niszy, a nikt spoza układu nie przeciśnie się na żadne państwowe stanowisko, to III RP i tak drży w posadach.

  Długo już nie pociągnie. Rozniesie ją kryzys i bunt młodych – więc wszystkie ręce na pokład! Ale przecież nie da się tak po prostu zamknąć internetu, internować posłów PiS, zakazać wydawania opozycyjnej prasy – bo nie wiadomo, jak zareaguje zagranica. Za to poprze ona walkę z faszyzmem, z antysemityzmem i z polskimi Breivikami. No więc mamy już u nas „faszyzm” (czyli narodowców), „antysemityzm” („Pokłosie”), a nawet „własnego Breivika” (Brunona K.). Nie wierzycie? To przeczytajcie ostatni „Newsweek”. Dowiecie się też, że za to wszystko odpowiada „skrajna prawica”. A więc szybka wojna z prawicową opozycją ma być wojną z faszyzmem i z terroryzmem. Są „siłowicy”, którzy próbują to sprowokować. Są redaktorzy i profesorowie, którzy im pomagają. Tylko czas jest przeciwko nim. Czas pracuje dla tych, którzy występują pokojowo, w obronie demokracji zagrożonej przez rząd bojący się rozliczenia swoich nadużyć i afer."  "Czas pracuje dla tych, którzy występują pokojowo, w obronie demokracji zagrożonej przez rząd bojący się rozliczenia swoich nadużyć i afer". Dlaczego profesor Waśko to napisał? Przekonano go?  Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
 11. Pani Urszulo,

  Projekt reformy powstał w środowisku Belwederu i Tusk czy Cichocki nie mają tu nic do gadania.
  Stwierdzenie, że "plan reformy służb specjalnych będzie gotowy do końca listopada", jest nieprawdziwe, bo taki plan powstał już co najmniej przed rokiem.
  Rząd będzie tylko jego wykonawcą.
  Przed dwoma miesiącami przypomniałem, że na początku września br. niejawny raport SPBN trafił do Komorowskiego, a już 18 września podczas obrad Kolegium sejmowej komisji ds.specsłużb, Donald Tusk zapowiedział powołanie „zespołu roboczego do spraw zmian organizacyjnych i legislacyjnych w systemie służb specjalnych” oraz wykorzystanie rezultatów zawartych w pracach ekspertów SPBN.
  Tusk stwierdził, że „obecnie służby nadmiernie skoncentrowały się na wykonywaniu czynności śledczych, nie kładąc wystarczającego nacisku na pracę analityczną i informacyjną. Konieczne jest wzmocnienie funkcji pozyskiwania informacji wyprzedzających, które umożliwiłyby organom państwa podejmowanie decyzji zapobiegających negatywnym zjawiskom skutkującym poważnymi szkodami dla interesów państwa i obywateli.”
  Kilka dni wcześniej, gen. Koziej odpowiadając na pytanie - czy reformy służb są konieczne, użył wręcz identycznych argumentów – „Brakuje systemu zintegrowanej analizy informacji dopływających ze służb. Każda służba produkuje własne informacje i dociera z nimi do decydentów. Ci zaś nie mają instrumentów pozwalających na porównawczą i syntetyzującą analizę oraz ocenę informacji specjalnych dopływających z różnych źródeł. Konieczne jest więc zorganizowanie takiego ośrodka, który będzie gromadził i analizował informacje.”

  Prawdopodobnie, po połączeniu AW z SWW powstaną dwa piony wywiadu - cywilny i wojskowy, przy czym większe uprawnienia otrzyma ten drugi, a na jego szefostwo będą stanowili żołnierze zawodowi.
  Komorowski docenia osiągnięcia SWW, bo przed kilkoma dniami odznaczył jej żołnierzy i funkcjonariuszy. Jeśli taki podział powstanie, cywilny wywiad podlegałbym MSW, wojskowy MON.
  Nic natomiast nie wiem na temat tego "kolegium", ale można mieć pewność, że będzie się składało z samych "wybitnych fachowców".

  Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
 12. Pani Urszulo,

  Nie chcę już komentować podniecenia "prawicowej" blogosfery sprawą UważamRze. Zrobiłem to na twitterze, przestrzegając przed "śmiertelnie groźnym mitem" red. Lisickiego,bo kto pisał takie brednie jak ten człowiek,nie zasługuje na nasze zaufanie.
  Sztandarowym dziełem tego pana jest zaś ten tekst:
  http://blog.rp.pl/lisicki/2010/11/19/smiertelnie-grozny-mit/

  Sprawa "obrońców demokracji" to kwestia stosunku do III RP. Kto uznaje, że państwo to powstało w drodze demokratycznych przemian i kierowało się jej zasadami - niech dalej bredzi o obronie rzeczy nieistniejących.
  Niech jednak pamięta, że najwierniejszymi obrońcami "demokracji" III RP są dziś byli esbecy, sukcesorzy komunistycznej hołoty, oszuści i zarządzający esbecką kasą oligarchowie, kombatanci LWP oraz reżimowi propagandyści, zwani dziennikarzami.
  Jeśli takie towarzystwo odpowiada ludziom opozycji i "naszym" publicystom - niech bronią tej "demokracji" do upadłego. Również po to, by nie zostać posądzonym o "faszyzm".

  Napisałem dziś, że pytanie - "co się dzieje z polską demokracją" - jest pytaniem głupców, zadających je w nadziei na potwierdzenie własnej ślepoty.

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chyba napisał Pan to (gdzie? na Twitterze?) w sposób za bardzo wyrafinowany.

   Ja bym odpowiedziała: NIC SIĘ NIE DZIEJE! RZECZONA W POLSCE NIE ISTNIEJE!
   Dla "aspirujących do IQ" dodałabym: TO HIPOSTAZA niczym krasnoludki. :-))

   :)

   Usuń
  2. Pozwoliłem sobie u siebie na blogu wykorzystać Pana wpis na Twitterze -

   "NIE POTRZEBA JUŻ DZIENNIKARZY "OBIEKTYWNYCH"
   http://naszeblogi.pl/34422-nie-potrzeba-juz-dziennikarzy-obiektywnych

   Pozdrawiam

   Paweł Chojecki

   Usuń
  3. Przeczytałem Pana świetny tekst.

   Pozdrawiam

   Usuń
  4. Pochwała Mistrza z rana, to świetna motywacja! Pan wyznacza obecnie standardy wartościowego pisania.

   A co do tematu - jeśli jest tak źle, jak piszemy, to nie jest dobrze...

   Pozdrawiam,

   Paweł Chojecki

   Usuń
 13. Panie Aleksandrze,

  Drugim (obok mediów) - dyżurnym tematem do trzepania jęzorami są tzw. TARCIA W KOALICJI PO/PSL.
  W przeciwieństwie do pierwszego (jednak realnego) - jest to temat urojony, typowa narracja.

  Jeśli chodzi o red. Lisickiego - nigdy nie miałam najmniejszych złudzeń. Mogę przywołać swoje krótkie, krytyczne charakterystyki "LISÓW" - w tym "Lisa naczelnego" (red Lisickiego właśnie, który swym lizusostwem i obłudą dorównywał niemal temu z TV) oraz innych autorów "naszych", "waszych" i "dwupłciowych" (czyt. obrotowych), pod Pańskim "WZORCEM LISA", który serdecznie polecam (daję link do S24, bo tam są komentarze)

  http://cogito.salon24.pl/216829,wzorzec-lisa

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 14. Panie Aleksandrze,

  Skoro "mowę nienawiści" już nam zadekretowano z ust najmiłościwszych (w tym TW Znaka),
  to może ABW zostanie przekształcona w Policję Miłości - jak u Orwella?

  Tylko że w "Roku 1984" PM była najważniejszą podporą Wielkiego Brata w jego walce z wrażym Emanuelem Goldsteinem. Więc chyba zaszczytu dostąpią jednak wypróbowani towarzysze ze zintegrowanych służb "prezydenckich"?

  Dobranoc

  OdpowiedzUsuń
 15. Pani Urszulo,

  Los ABW i jej szefa, niewiele mnie obchodzi. Trzeba jednak mieć świadomość, że to co wyłoni się z belwederskiej "reformy", będzie usprawnioną formą aparatu represji, zbudowaną według sowieckich wzorców "kułaka".

  Pozdrawiam Panią

  OdpowiedzUsuń
 16. SALON WARSZAWSKI W NOC LISTOPADOWĄ


  N***
  Patrzcie, cóż my tu poczniem, patrzcie, przyjaciele,
  Otóż to jacy stoją na narodu czele,


  WYSOCKI
  Powiedz raczej: na wierzchu.  List Józefa Chłopickiego do Mikołaja I (10 grudnia 1830)

  Sire,
  Sejm pomimo zdolności i popularności jego członków jest zbyt słaby, by przywrócić spokój pośród burzy. Przekonany do tej prawdy tym bardziej, że mam przed oczami doświadczenie niedawno minionych dni terroru, zdecydowałem się połączyć w mojej osobie władzę wykonawczą, w całej swej rozciągłości, by nie stała się ona łupem szaleństwa agentów prowokatorów i wichrzycieli, bojaźliwych w godzinie niebezpieczeństwa, posiadających jednakże sztukę zwodzenia tłumów kłamstwami i obracania na swoją korzyść szlachetnych uczuć narodu. Zaproponowano mi jako wrogowi anarchii, po tym gdy widziałem obalane przez nią trzy rodzaje rządów, bym poparł utworzony siłą Rząd Tymczasowy, by oddać władzę jednemu człowiekowi, otoczonemu wsparciem wojska i posłuszeństwem narodu.

  Ten środek, Sire już przywrócił spokój umysłom. Żołnierz przestrzega dyscypliny wojskowej, ludność powraca do swych zwyczajnych zajęć. Wszyscy powierzają bez obaw co mają cenniejszego władzy, która pragnie dobra publicznego, która odtąd będzie się starała osiągnąć ten cel. Jednym słowem niepokoje ustały i zatarły się ślady nieporządku.

  Lecz, Sire, te uczucia, które w ciągu kilku godzin uzbroiły całą stolicę, połączyły całe wojsko pod wspólnym sztandarem, uczucia, które jak iskra elektryczna przenikają wszystkie województwa i wydają takie same rezultaty, te więc uczucia jak mówię palą się we wszystkich sercach i zgasną tylko z ostatnim westchnieniem.

  Tak jest Sire. Cały naród pragnie umiarkowanej wolności i nie chce jej wcale nadużywać, jednak dla tych samych powodów chce by była schronieniem przed wszelką przemocą i agresją. Pragnie konstytucji, przystosowanej do praktycznego życia. W wyniku niesłychanych zbiegów okoliczności, zajmując pozycję być może zbyt zuchwałą, jest gotów poświęcić wszystko dla najpiękniejszej sprawy narodowej niepodległości. Jednak Sire, jest on daleki od myśli o zerwaniu więzi, które go łączą z pańską wspaniałą wolą. Rząd Tymczasowy uznał już konieczność wysłania do Sankt Petersburga dwóch wysłanników, którym polecono wyrażenie u stóp Waszej Cesarskiej i Królewskiej woli i pragnień narodu, by prowincje dawniej przyłączone do imperium, cieszyły się takimi samymi wolnościami jak Królestwo.

  Zechciej Sire przez ludzkość i przez wzgląd na dobrodziejstwa jakie na nas rozlałeś na początku swojego panowania, przyjąć z dobrocią prośby, które ci przedstawią. Ta Polska, już odczytała dobre intencje Waszej Cesarskiej i Królewskiej Mości, które jej pan zawsze okazywał. Ta Polska, jak mówię, otoczyła Pana Sire, tą miłością, jaką zachowała w swoim sercu dla swojego wspaniałego wskrzesiciela, że nasze przeznaczenie się wypełniło. Pan Sire, przez wzgląd na nas wypełniając obietnice swego poprzednika, niech pan udowodni nowymi dobrodziejstwami, że pańskie panowanie jest tylko nieprzerwaną kontynuacją panowania tego, który przywrócił do życia część dawnej Polski. Zresztą, korzystanie z wolności, które zostały nam zagwarantowane w konstytucji, nie jest wcale zezwoleniem, uczynionym przez władcę, jest tylko prostym wykonaniem umowy, zawartej pomiędzy królem i narodem i potwierdzonej wzajemną przysięgą.

  Znając Sire pańską wspaniałomyślność, muszę mieć nadzieję, że deputacja, która ma tylko pokój na względzie, osiągnie cele, które jej postawiono. Prace Rządu Tymczasowego poświęcone są organizacji spraw wewnętrznych kraju. Jego rozkazy będą uznawane za moje własne, do czasu połączenia się Senatu i Izby posłów i deputowanych, do których należeć będzie podejmowanie dalszych kroków.

  OdpowiedzUsuń
 17. Sire, przez wzgląd na moje stanowisko starego żołnierza polskiego i dobrego Polaka, ośmielam się panu donieść prawdę, bo jestem przekonany, że Wasza Cesarska i Królewska Mość zasługuje by ją usłyszeć. W swych rękach dzierży pan, Sire przeznaczenie całego narodu, jednym słowem może pan wznieść go na wyżyny szczęścia i jednym słowem zepchnąć w otchłanie zła.

  Pełen zaufania we wspaniałomyślność pańskiego serca, ośmielam się mieć na dzieję, że nie będzie miał miejsca rozlew krwi i widziałbym się najszczęśliwszym z ludzi, gdybym mógł przeprowadzić plan, jaki mi zaproponowano, przez ścisły związek wszystkich sił dobrego porządku i siły.

  Chłopicki

  * * *

  Uchwała sejmu o detronizacji Mikołaja I

  Tekst zredagowany przez Juliana Ursyna Niemcewicza

  Działo się na posiedzeniu połączonych Izb Sejmowych dnia 25 stycznia 1831 r. w Warszawie.

  Najświętsze i najuroczystsze umowy o tyle są nienaruszalne, o ile wiernie są dotrzymywane przez obie strony. Długie cierpienia nasze znane są całemu światu. Przysięgą poręczone przez dwu panujących, a pogwałcone tylekroć swobody – nawzajem i naród polski od wierności wobec dzisiejszego panującego uwalniają. Wyrzeczone na koniec przez samego Mikołaja słowa, że pierwszy ze strony naszej wystrzał stanie się na zawsze hasłem zatracenia Polski, odejmując nam wszelką nadzieję sprostowania naszych krzywd, nie zostawiają jak rozpacz szlachetną.

  Naród zatem polski, na sejmie zebrany, oświadcza: iż jest niepodległym ludem i że ma prawo temu koronę polską oddać, którego godnym jej uzna, po którym z pewnością będzie się mógł spodziewać, iż mu zaprzysiężonej wiary i zaprzysiężonych swobód święcie i bez uszczerbku dochowa.


  OdpowiedzUsuń

 18. Manifest Mikołaja I do Rosjan i armii rosyjskiej z okazji zakończenia wojny przeciwko Polsce (18 października 1831)

  My Mikołaj I, z Bożej łaski, cesarz i samodzierżca Wszechrosji, etc., etc., etc. Wszystkim naszym wiernym poddanym czynimy wiadomym:

  Wojna wzniecona przez zdradę została zakończona: ludność Królestwa Polskiego została uwolniona od przemocy buntowników. Ściskane ze wszystkich stron przez naszą dzielna armię słabe szczątki tych band, które do końca wytrwały w swym zaślepieniu, uszły na terytorium państw ościennych, gdzie zostały rozbrojone.

  Wierni poddani! Łączymy się z wami, ogłaszając to zwycięstwo i pocieszając się, że przywróci ono prządek i spokojność publiczną. Bóg, dzierżący w swoich rękach losy imperiów i narodów, do którego zwróciliśmy się, gdy rozpoczęliśmy walkę tak przykrą dla naszego ojcowskiego serca, tak wyraźnie nam pobłogosławił. Niech więc wzniesie się do jego tronu nasza pierwsza myśl, pierwszy hołd naszych pochwał i czynów miłosierdzia. W swych nieprzeniknionych wyrokach, poddał nas nowym i bolesnym próbom, lecz okazał także nowe błogosławieństwa, które rozlał na nas, pokazując całemu światu, niezmienną trwałość fundamentów na jakich opiera się potęga Rosji, opromieniając blaskiem nowej chwały nasze wierne wojska, ten niewzruszony szaniec Ojczyzny.

  Nasi dzielni żołnierze zasłużyli na nasze zaufanie. Wsławieni swoimi wyczynami nad brzegami Eufratu jak też na szczytach Bałkanów i Taurusu, na równinach Rumelii, przerośli jeszcze samych siebie w tej pamiętnej kampanii siedmiomiesięcznej, pogardzając wszystkimi niebezpieczeństwami, znosząc niewypowiedziane trudy i potrzeby, pokonując przeszkody wzniesione przez naturę i opór zdesperowanych wrogów, którzy nie oszczędzali dóbr i krwi narodu poderwanego przez nich do zbrodni. Pasmo naszych sławnych sukcesów zostało szlachetnie zwieńczone zdobyciem Warszawy, gdzie wróg nie mniej podziwiał wspaniałą waleczność zwycięzców, co ich wzgląd na życie i własność zwyciężonych. Na wszystkich działaniach naszej armii w Królestwie Polskim piętno odcisnęły umiarkowanie w zwycięstwie, bezinteresowność i ludzkość. Nasze zamiary zawsze miały to na uwadze, nawet pośrodku rzezi nasze wojska próbowały złagodzić okropności tej wojny domowej. Wszędzie oszczędzano pobitych zbłąkanych buntowników i zawsze ci, którzy powracali do posłuszeństwa przyjmowani byli jak bracia.

  Rosjanie! Z pomocą Bożej Opatrzności dokończymy to, co zaczęły nasze dzielne wojska. Czas i nasze starania zniszczą w zarodku to, co od tak dawna pobudzało do waśni dwa narody tego samego pochodzenia. Zobaczycie poddanych Królestwa Polskiego, zwróconych Rosji tylko, jako członków tej wielkiej rodziny, do której sami należycie. Nie dając posłuchu mściwemu odwetowi, lecz przez stałe dowody wierności, wspaniałomyślności, szlachetnie zapominając zniewagi spełnicie nasze zamiary, by zapewnić najdoskonalszą i najtrwalszą unię tych krajów z innymi częściami imperium! By dla naszego szczęścia i chwały Rosji ten nierozerwalny węzeł zapewnił sobie oparcie w poczuciu równego przywiązania do tego samego monarchy, wspólnoty interesów i pragnień, dobrobytu powszechnego, którego nie będą mogły zmącić żadne nieporozumienia.

  Mikołaj

  OdpowiedzUsuń
 19. Przepraszam, że nie na temat, ale podlinkuję, żeby nie umknęło.

  http://ryszard.opara.nowyekran.pl/post/81302,zmiana-adresu-redakcji-nowy-ekran

  Czegóż my tu nie mamy... Są negocjacje z Zarządem Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego, są spotkania i narady przed Marszem Niepodleglości...
  A wszystko podlane przyprawiajacym o mdłości sosem cierpiętnictwa i pseudonarodowej frazeologii.
  Nawet pozdrowienia muszą tu być "narodowe".
  Przypomina to nieco początki PRLu, gdzie słów "naród", "ojczyzna" (z małej litery pisana), "polski", "Polska" używano niemal tak często jak przecinków. Podczas gdy w gruncie rzeczy chodziło nie o Polskę i Polaków, nie o naszą Ojczyznę, ale o Związek Sowiecki i Lenina, sierp, młot i Stalina.
  Polaków przybywających w 1943 r. do Siedlc nad Oką witała "Rota", biało-czerwona flaga i "hasło patriotyczne". Ukryci czaili się Śmiersz i śmierć. Ale o tym kościuszkowcy dowiedzieli się później.

  OdpowiedzUsuń
 20. Odpowiedzi
  1. Sakiewicz by się odciął, jak od Brauna.

   Szwoleżer

   Usuń
 21. w sprawę agrobombera wgląd miał poseł M. Opioła. mówił m.in. "Przygotowania do zamachu były bardzo zaawansowane. Nie można powiedzieć, żeby to było coś rozdmuchanego".
  z jednej strony mamy więc profesjonalistów, z drugiej... no właśnie :(
  jaćwiwng

  OdpowiedzUsuń
 22. W nawiązaniu do tematu wpisu:

  http://wpolityce.pl/wydarzenia/41955-tylko-u-nas-alarmujace-opinie-dot-nowelizacji-ustawy-o-abw-senat-chce-dac-agencji-znacznie-wieksze-mozliwosci-inwigilacji-obywateli

  Mój bardzo skrótowy komentarz-

  SB=ABW

  Pozdrawiam serdecznie
  z lodowym poślizgiem
  Barbara L.

  OdpowiedzUsuń