Nie będziemy razem, bo nie ma przyzwolenia na zdradę o świcie i na fałsz przekraczający ludzką miarę. Nie możemy być razem, bo nasz gniew jest dziś bezsilny, gdy zabrano nam tylu niezastąpionych. Nigdy nie będziemy razem, bo pamiętamy - kto siał nienawiść i chciał zebrać jej żniwo.

czwartek, 13 września 2012

O ZABEZPIECZENIU – CZYLI TRADYCJE SĄDÓW III RP


1. - Pismo naczelnika Wydziału Śledczego WSW w Lublinie do dyrektora Biura Śledczego MSW ppłk. Jerzego Karpacza w sprawie procesu Wacława Wasilewskiego i Franciszka Bujaka.
Lublin. VI. 1986r.
Dyrektor Biura Śledczego MSW
Tow. Ppłk dr J[erzy] Karpacz w Warszawie

W nawiązaniu do informacji Nr R-0597/86 z dnia 2 V 1986 [r.] dot[yczącej] W[acława] Wasilewskiego i F[ranciszka] Bujaka, oskarżonych o kolportaż literatury b[yłego] NSZZ „Solidarność” i poleceń wydanych w tej sprawie przez Towarzysza Dyrektora Naczelnikowi Wydziału Śledczego tut[ejszego] WUSW, uprzejmie informuję iż podstawą uchylenia wobec ww. wyroków skazujących były uchybienia proceduralne sądu I instancji.
W dniu 11 czerwca br. sprawa ta będzie ponownie rozpoznawana przez Sąd Rejonowy w Lublinie.
Podzielając w pełni pogląd Towarzysza Dyrektora w kwestii zasad zabezpieczania rozpraw w sprawach o przestępstwa popełnione z motywów politycznych, 4 bm. przy udziale Naczelnika Wydziału Śledczego WUSW omówiłem z Prezesem Sądu Wojewódzkiego mgr. Z. Markowskim i Z- cą Prokuratora Wojewódzkiego mgr. E. Berzyńskim stan dowodowy przedmiotowej sprawy i problematyki jej zabezpieczenia.
Będzie ona realizowana w oparciu o odrębny plan operacyjno-technicznego zabezpieczenia rozprawy. Niezależnie od tego, zasady zabezpieczania rozpraw politycznych omówione zostały na szkoleniu zawodowym aktywu kierowniczego SB WUSW w Lublinie. Jednostki terenowe SB o obowiązujących zasadach w tym zakresie dodatkowo poinformowano pisemnie.
Powyższe działania stanowią, moim zdaniem, przesłankę gwarancji wydania wyroku odzwierciedlającego rzeczywisty charakter i zakres przestępczej działalności W[acława] Wasilewskiego i F[ranciszka] Bujaka i prawidłowego zabezpieczenia rozprawy.
Informując o powyższym, jednoczenie nadmieniam, iż uczestnictwo wiceprokuratora wojewódzkiego mgr. St[anisława] Chodaka w rozprawie rewizyjnej wymienionych było zgodne z praktykà stosowanà w tym względzie w lubelskiej prokuraturze.
O wyniku rozprawy i jej przebiegu powiadomię Towarzysza Dyrektora.

Naczelnik Wydziału Śledczego WUSW w Lublinie

2.

Plan przedsięwzięć operacyjnych mających na celu zabezpieczenie rozprawy rewizyjnej Wacława Wasilewskiego i Franciszka Bujaka przed Sądem Rejonowym w Lublinie.
Lublin. 6.VI.1986.
Tajne spec[jalnego] znaczenia Egz. nr 1

 Plan przedsięwzięć operacyjnych mających na celu zabezpieczenie rozprawy rewizyjnej W[acława] Wasilewskiego i F[ranciszka] Bujaka – przed Sądem Rejonowym w Lublinie.

I. Sytuacja operacyjna

W dniu 11 VI 1986, o godz. 10.00, w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Lublinie odbędzie się rozprawa rewizyjna p[rzeciw]ko W[acławowi] Wasilewskiemu i F[ranciszkowi] Bujakowi.
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie – II instancji rozstrzygniecie sądu I instancji zostało uchylone i sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Przebiegi dotychczasowych rozpraw wskazują, że niektórzy działacze podziemnych struktur „S[olidarności]” wezmą w niej udział i zachowaniem swoim akcentować będą swoje poglądy (wręczanie kwiatów, pozdrowienia itp.).
Rozprawie przewodniczył będzie sędzia: Matwiejczuk Mieczysław, ur. 1 IX 1920 r. Majdan, członek PZPR, cieszący się pozytywnà ocenà pracy zawodowej i właściwą postawą polityczną.

II. Kierunki działań.

Mając na celu:

1. Uzyskanie właściwego wyrokowania w wymienionej sprawie

2. Kształtowanie odpowiedniego przebiegu rozprawy i niedopuszczenia do manifestacyjnych zachowań poszczególnych osób, planuje się poniższe przedsięwzięcia.

III. Przedsięwzięcia operacyjne.

1. Przeprowadzić rozmowę z prezesem Sądu Wojewódzkiego, której celem będzie uzyskanie właściwego składu orzekającego (zarówno sędziego, jak i ławników) oraz uczulenie prowadzącego rozprawę sędziego na możliwe, negatywne zachowanie oskarżonych i publiczności, które winny być zdecydowanie przecinane.

Odpowiedzialny: N[aczelni]k Wydz. III por. Z. Myszala, wyk[onane]

2 VI 1986.

2. Zabezpieczyć właściwy skład publiczności w trakcie rozprawy poprzez wprowadzenie na salę rozpraw:

– emerytów MO,

– działaczy PZPR (w porozumieniu z KM PZPR),

– funkcjonariuszy SB, nieznanych członkom opozycji (Wydz[iału] C, Wydz[iału] Paszportów).

Odpowiedzialny: N[aczelni]k Wydz[iału] III.

3. W celu niedopuszczenia do aktywnego udziału w rozprawie sympatyków F[ranciszka] Bujaka z miejsca pracy, przeprowadzić rozmowę z Dyr[ektorem] Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie – prof. dr. M[aciejem] Latalskim, w której zainspirować go do podjęcia zwiększonych dyscyplinujących pracowników instytutu sprawy, jak i dzień przed i po.

Odpowiedzialny: kpt. M[arian] Brzuska.

4. Analogicznie jak w pkt 3 w odniesieniu do W[acława] Wasilewskiego przeprowadzić rozmowę z rektorem UMCS bądź Dziekanem Wydziału BiNoZ1.

Odpowiedzialny: ppor. A. Kaczmarczyk.

5. W celu niedopuszczenia do udziału w rozprawie stałych kibiców – słuchaczy rozpraw politycznych, a będących członkami opozycji, podjąć działania poprzez wydziały, których osoby te są figurantami, zmierzające do przestrzegania dyscypliny pracy w odpowiednich instytucjach. Osoby te wytypuje Wydział Śledczy. Odpowiedzialny: por. Z. Myszala.

6. W porozumieniu z kierownictwem sądu podjąć działanie zapobiegające innym negatywnym zdarzeniom, np. wyeliminowanie ukrytego nagrywania na taśmę magnetofonową przez publiczność.

Odpowiedzialny: por. Z. Myszala.

7. Zastosować możliwości Wydziału Bw celu zabezpieczenia i udokumentowania osób biorących udział w rozprawie.

Odpowiedzialny: N[aczelni]k Wydz[iału] III.

8. W celach profilaktycznych zastosować zewnętrzne patrole umundurowanych funkcjonariuszy MO przed gmachem Sądu Rejonowego w Lublinie.

Odpowiedzialny: N[aczelni]k Wydz[iału] III.


Źródło: AIPN Lu, WUSW w Lublinie, Akta Śledcze WUSW w Lublinie 1944–1990, 0220/369, Akta sprawy przeciwko Wacławowi Wasilewskiemu i Franciszkowi Bujakowi, k. 240, 241 mikrofilm.
„Pamięć i Sprawiedliwość” nr.1(5)2004., Ewa Kuszyk-Peciak – „Manipulowanie wymiarem sprawiedliwości w latach osiemdziesiątych przez lubelską Służbę Bezpieczeństwa”.

16 komentarzy:

 1. "Przeprowadzić rozmowę z prezesem Sądu Wojewódzkiego, której celem będzie uzyskanie właściwego składu orzekającego (zarówno sędziego, jak i ławników) oraz uczulenie prowadzącego rozprawę sędziego na możliwe, negatywne zachowanie oskarżonych i publiczności, które winny być zdecydowanie przecinane".

  Panie Aleksandrze,

  Jak widać tradycje komunistyczne są niezwykle silne i przetrwały próbę czasu.
  Nie powiem, że mnie dzisiejsza sytuacja zdziwiła, czy zaskoczyła - to zaledwie zasłona została lekko uchylona, ale podejrzewam, że po jej podniesieniu wielu doznałoby szoku. Zniszczono państwo, rozmontowano je i zdegenerowano. Tak musiała zakończyć się operacja pod nazwą III RP. Tak jak człowiek, który buduje swoje życie na kłamstwie i zdradzie, tak państwo budując swoje struktury w oparciu o zdemoralizowane i pozbawione instynktu państwotwórczego "elity" musi ostatecznie zaliczyć upadek. I właściwie trudno tu cokolwiek dodać - wydaje się, że jako państwo nie mamy przyszłości, pozbawiono jej nas. Bolszewickie charaktery "elity", bolszewickie maniery, wreszcie bolszewicki sposób walki z przeciwnikami politycznymi doprowadził nasz kraj do sytuacji, która jest beznadziejna. Gospodarka zrujnowana, firmy padają, nie mamy przemysłu, technologii, a jedynie gmachy firm zachodnich, banków i hipermarkety. Szkolnictwo w zapaści, demografia - lepiej nie mówić, służba zdrowia, jak w krajach III świata. Nie mogło być inaczej - ludzie sowieckich służb nie mieli szans stworzyć normalnego państwa, bo zwyczajnie tego nie potrafili. Za to stworzyli potwora, który jest na dodatek połączony pępowiną z Moskwą, przy pomocy różnej maści mafii i układów. A Kreml coraz bardziej się rozpiera i raczej nie widać, aby miał odpuścić.
  Do tego doprowadziła głupota ludzi, "mała degeneracja" wielu Polaków, którzy nie chcieli widzieć tego, co się dookoła nich dzieje.
  Ostatnią szansą była sytuacja po zamachu smoleńskim, ale również wtedy woleli nie widzieć prawdziwych winnych, chcieli mieć święty spokój.
  No to będą go mieć, nawet cmentarny spokój.

  Pozdrawiam serdecznie

  Martynka

  OdpowiedzUsuń
 2. Jeżeli w tej sytuacji PiS będzie przykładał rękę do "pudrowania" trupa, w postaci propozycji technicznego rządu, czyli de facto koła ratunkowego dla Tuska i jego kolesi, to znaczy, że panowie nic a nic nie zrozumieli z ostatnich 23 lat.
  Nic bardziej nie ucieszy "dużego pałacu" i panów "od ciężarówek ze żwirem", jak odwołanie Tuska i pomocna dłoń wyciągnięta w chwili odpadania maski.

  Pozdrawiam

  Martynka

  OdpowiedzUsuń
 3. Pani Martynko,

  Dla ludzi pamiętających czasy komuny, treść rozmowy z sędzią SO w Gdańsku nie stanowi zaskoczenia. Przypominam te dokumenty, by podkreślić, że relacje z tamtych czasów są nadal żywe, a grupa rządząca jest sukcesorem tamtych tradycji.
  Nie jest ważne, za kogo uważają się jej członkowie i na ile sfałszują swoje życiorysy. Metody, jakimi sprawują swoje rządy stawiają ich na równi z towarzyszami z bezpieczeństwa.
  W pełni podzielam Pani opinię, że opozycja uczestniczy dziś w nie swojej grze. Jej elementem jest sprawa AG oraz roszady w służbach. Celem jest usunięcie układu Tuska i zastąpienie go "rządem fachowców" podporządkowanym ośrodkowi prezydenckiemu. To Bronisław Komorowski jest rozdającym w tej grze.
  Można się jedynie zastanawiać, na ile politycy PiS mają świadomość uczestnictwa w tej farsie i akceptują jej końcowy efekt?
  Jedno nie ulega wątpliwości. Gdybyśmy mieli do czynienia z opozycją antysystemową, potrafiłaby wykorzystać sytuację i wezwać Polaków do obalenia całego układu. Łącznie z "wojskowym ramieniem" lokatora Belwederu.

  Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Problem z opozycją w Polsce polega na tym, że chyba nie potrafi dość dobrze i celnie zdefiniować sytuacji, w której obecnie Polska się znajduje.
   To nie są przejściowe problemy, brak pomysłu na państwo, czy wynik nieudolności tego rządu. Tak można było myśleć do 10 kwietnia 2010 r., ale już po tej dacie wszyscy poważnie myślący o Polsce i chcący realnej zmiany, powinni na nowo zdefiniować sytuację. Analizując ostatnie trzy lata można powiedzieć, że jest to celowa, zaplanowana operacja.
   Pisze Pan:
   "Celem jest usunięcie układu Tuska i zastąpienie go "rządem fachowców" podporządkowanym ośrodkowi prezydenckiemu. To Bronisław Komorowski jest rozdającym w tej grze".

   Przyznam, że co najmniej od momentu objęcia przez B. Komorowskiego fotela p.o prezydenta miałam takie przeczucie, które najwyraźniej zaczyna się materializować: najpierw Donald T. będzie grał rolę rozdającego karty, do czasu, aż "Smoleńsk" uda się wyciszyć, ale tak naprawdę celem ostatecznym będzie władza absolutna ludzi z obozu prezydenckiego, a zwłaszcza środowiska b. funkcjonariuszy WSI. Jest to scenariusz, który mrozi krew w żyłach, a plany przebudowy systemu służb specjalnych, opracowywane w ramach BBN, o których Pan wielokrotnie pisał, zdają się przybliżać jego realizację.
   PiS niestety nie wygra Polski, ograniczając się do warszawskich konferencji, 3 - miesięcznej kampanii wyborczej i ładnych, "wygłaskanych" spotów. Jedyną szansą jest wyjście do ludzi: przegląd struktur terenowych, intensywne szkolenie ludzi w terenie pod kątem tematów, które mają poruszać na spotkaniach. PiS musi już teraz wybierać i szukać lokalnych showmanów, aktywnych członków i wolontariuszy.
   Musi już teraz przygotowywać scenariusz działania na czas wyborów, gdyż, jak pisał śp. prof. Urbanowicz w swoim raporcie nt. rosyjskich serwerów w PKW - poprzednie wybory były całkowicie pozostawione przez PiS na łaskę i niełaskę rządzącej partii. Tak nie może być, to karygodny błąd.
   Chyba, że PiS uważa, iż w istocie toczy się zwykła gra polityczna, może czasem brutalna, ale jednak demokratyczna.
   Nic bardziej błędnego - to jest wojna, na której giną ludzie.
   Profesor Urbanowicz w raporcie napisał znamienne słowa, które wszyscy politycy PiS powinni zapamiętać:

   "Szczególnie katastrofa smoleńska uzmysłowiła wszystkim, że w prowadzonej przez Rosjan grze nie ma żartów, gdyż toczy się ona o olbrzymią stawkę – suwerenność naszego kraju".

   Pozdrawiam serdecznie

   Martynka

   Usuń
 4. Dzień dobry!

  Jeżeli mowa o sądownictwie i planowaniu rozgrywania opozycji przez służby,
  wypłynęła na światło dzienne informacja o fałszywym mailu do prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku-Ryszarda Milewskiego.
  Nie uważam oczywiście,że jest on krystalicznie czysty,ale już wiem
  co miała na celu ta prowokacja.Dla mnie jest jasne.
  Zrzucenie odpowiedzialności za incydent na opozycję.
  Podejrzewam ludzi na służbie Komorowskiego:

  http://www.panstwo.net/551-biuro-bezpieczenstwa-komorowskiego

  http://fakty.interia.pl/polska/news/rmf24-tresc-e-maila-do-sedziego-milewskiego,1842547,3

  Pozdrawiam serdecznie!
  Barbara L.

  OdpowiedzUsuń
 5. Pewien znajomy zażartował ostatnio: "gdy ktoś mówi, że komuna upadła, to pytam, gdzie teraz leży, bym mógł ją kopnąć w d...". Ciekawe, że tak wielki przekręt udało się tak skutecznie wmówić milionom ludzi. Warto zauważyć, że wszyscy, którzy utrwalali mit o upadku komuny są współwinni obecnej sytuacji narodu i państwa. Jeśli Polacy nie wyciągnął wobec nich konsekwencji, nie podniosą się z kolan.

  Pozdrawiam

  Paweł Chojecki

  OdpowiedzUsuń
 6. Po maturze chciałem iść na prawo,jak każdy chłopak w ślady ojca, adwokata. Sprzeciwił się temu stanowczo i skutecznie, mówiąc że w takim bagnie uczestniczyć nie mogę.Było to na początku lat 60-tych.
  Ojciec całą okupację przepracowal jako awokat w polskim sądownictwie w GG. Pod niemieckim nadzorem funkcjonowalo polskie sądownictwo z uczciwymi sędźmi, prokuratorami i adwokatami.
  Niemcy nie wtrącali się ani nie wywierali nacisków na sprawy cywilne i karne dotyczące Polaków, w swojej (niemieckiej) jurysdykcji mając przestepstwa przeciw obywatelom i interesom Rzeszy.
  Teraz myślę, że byly to ostatnie lata niezależności polskiego sądownictwa. Na ziemiach zajetych przez ZSSR analogicznej sytuacji nie bylo, bo przecież nie było okupacji sowieckiej. Po prostu większa część Polski zniknęła ( i do dziś jej nie ma).

  OdpowiedzUsuń
 7. PiS jest jak się okazuje fasadową opozycją a zaczną działać jak spłacą kredyty za poprzednią kampanię wyborczą. Smycz jest krótka i skuteczna.
  Katastrofalna sytuacja zadłużenia budżetowego oraz indywidualnego obywateli nie wywołuje w szeregach funkcjonariuszy tej partii nerwowej reakcji a pomysły debat z Balcerowiczem to ponury obraz stagnacji. Młodych wykształconych jakoś nie widać na horyzoncie.

  OdpowiedzUsuń
 8. Panie Aleksandrze! Jak to przywiązanie do "tradycji" pozwala przetrwać pokoleniom! Pokoleniom z rodu Justitia! Nie może więc dziwić rozmowa instruktażowa z gdańskim sędzią, wygrana Wałęsy z panem Wyszkowskim, przegrana kierowcy samochodu uczestniczącego w wypadku kolejnego Wałęsy, śmiesznie łagodne wyroki dla pruszkowskich mafiozów, wyrok na posła Macierewicza oraz cała galeria wygranych spraw z oskarżenia Michnika.
  A i wczorajszy wyrok na autora strony Antykomor! Wiemy,że nie można mówić o demokracji, dopóki sądy są przedłużonym ramieniem władzy politycznej państwa i narzędziem systemowego dyscyplinowania obywateli.
  Z komunistycznej epoki terroru przetrwały wzory najgorsze i najbardziej niebezpieczne.
  Nazwiska, które Pan przytacza, spotykam i dziś w pewnych, państwowych, instytucjach.
  Staliniątka mają się w III RP znakomicie!
  Pozdrawiam Pana serdecznie!
  Szamanka

  OdpowiedzUsuń
 9. Wow! Finally I got a webpage from where I know how
  to in fact get valuable data regarding my study and knowledge.
  Feel free to visit my homepage - www.daily-Wet-tshirt.Com

  OdpowiedzUsuń
 10. What's up i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this post i thought i could also create comment due to this sensible article.
  Here is my page :: free teen porn

  OdpowiedzUsuń
 11. Hello! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the superb work!
  Feel free to visit my weblog ; free porn

  OdpowiedzUsuń
 12. Now I am going away to do my breakfast, once having my breakfast
  coming yet again to read more news.
  Also see my website > nude teens

  OdpowiedzUsuń
 13. I think this is one of the most significant info for me.
  And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is great, the articles is really nice : D.
  Good job, cheers
  my webpage: the sex webcam site

  OdpowiedzUsuń
 14. Hi there, I discovered your website by the use of Google at
  the same time as looking for a related topic, your site
  got here up, it seems good. I have bookmarked it in
  my google bookmarks.
  Hello there, simply become aware of your weblog thru Google,
  and located that it's really informative. I'm going to watch out for
  brussels. I'll appreciate in the event you continue this in future. A lot of folks will be benefited from your writing. Cheers!
  My site :: unemployment benefits michigan

  OdpowiedzUsuń
 15. Hurrah! In the end I got a webpage from where I be able to genuinely take helpful
  facts concerning my study and knowledge.

  Check out my web site; st augustine MMA

  OdpowiedzUsuń