Nie będziemy razem, bo nie ma przyzwolenia na zdradę o świcie i na fałsz przekraczający ludzką miarę. Nie możemy być razem, bo nasz gniew jest dziś bezsilny, gdy zabrano nam tylu niezastąpionych. Nigdy nie będziemy razem, bo pamiętamy - kto siał nienawiść i chciał zebrać jej żniwo.

poniedziałek, 3 marca 2008

KANCELARIA SPRAW TRUDNYCH

Co łączy z sobą spółkę Mercuria Energy Trading, J&S, PKN Orlen, PZU, Eureko, Kazimierza Marcinkiewicza i Jana Rokitę ? Dla kogoś, kto śledzi pilnie życie polityczne i gospodarcze ostatnich kilku lat, odpowiedź nie powinna nastręczać trudności, ponieważ wymienione osoby i podmioty wielokrotnie stawały się bohaterami mediów.

Jednak to, co stanowi wspólny punkt odniesienia, nie jest tematem medialnych doniesień i nie szuka rozgłosu. To jedna z największych kancelarii prawnych w Polsce - Weil, Gotshal & Manges Paweł Rymarz, występująca zawsze na najwyższych miejscach w rankingach firm prawniczych.

Zapewne nie byłoby niczym nadzwyczajnym, że największe podmioty gospodarcze korzystają z najlepszych kancelarii prawniczych, gdyby nie fakt, że Weil, Gotshal & Manges występuje jako doradca w niezwykłych wprost okolicznościach, a prawnicy tej firmy prowadzili ostatnimi laty wiele głośnych spraw.

W kwietniu 2003r. GazWyb informowała, że projekt umowy sprzedaży akcji PZU, zawartej pomiędzy "HSCB Securities Polska a Eureko, BIG Bank Gdański (obecnie Millennium), BIG BG Inwestycje" sporządziła kancelaria prawnicza Weil, Gotshal & Manges.

http://dziennikubezpieczeniowy.pl/2003/04/08/Sprzedaz_akcji_PZU/artykul/11490

Jak wynikało z treści umowy, Bank, miał w imieniu ubezpieczyciela skupować akcje PZU od mniejszościowych akcjonariuszy, w tym Banku Millennium, które następnie miały trafić do „kupującego". Kogo - tego ustalić się nie dało. Jak okazało się w przyszłości, trafiały do Eureko.

Kilka dni później, ówczesny prezes PZU Zdzisław Montkiewicz, na zwołanej konferencji prasowej, przedstawił opinię prawną kancelarii Weil, Gotshal & Manges - Paweł Rymarz spółka komandytowa uzasadniające m.in. to, że żadne przepisy nie nakładały na PZU obowiązku uzyskiwania od skarbu państwa zgody na zawarcie umowy z HSBC.

http://dziennikubezpieczeniowy.pl/2003/04/15/Montkiewicz_odpiera_zarzuty/artykul/11566

Echa tej sprawy, znajdujemy podczas obrad sejmowej komisji śledczej ds. prywatyzacji PZU, gdy wielu posłów interesowało się szczególną rolą, jaką kancelaria Weil, Gotshal & Manges spełniała w procesie prywatyzacji.

Pytany w tej sprawie Grzegorz Wieczerzak, tak określa rolę kancelarii:

„Doradcą prawnym przy zawieraniu tej umowy w PZU był Weil, Gotshal & Manges, spółka prawnicza, która również świadczyła usługi jednocześnie na rzecz Skarbu Państwa przy prywatyzacji PZU." (....)Poseł Jan Bury: Mówił pan o tej kancelarii, która przygotowywała te umowy z Deutsche Bankiem, rozumiem, że to jest ta sama kancelaria Weil, Gotshal & Manges, którą kierował pan Marek Wierzbowski, dzisiejszy pełnomocnik procesowy ministra skarbu przed arbitrażem, tak? Pan Grzegorz Wieczerzak: Ta kancelaria, którą 1998 r. kierował pan Marek Wierzbowski, nie wiem do kiedy, w tej chwili nie pamiętam, później pan mecenas Rymarz. Poseł Jan Bury: I, rozumiem, też sama kancelaria, która była doradcą prawnym także dla Stoczniowego Funduszu Inwestycyjnego, która doradzała ministrowi skarbu od strony prawnej przy prywatyzacji PZU i która także pisała umowę panu i panu Jamrożemu, umowę sprzedaży akcji BIG-u Deutsche Bankowi, tak? Pan Grzegorz Wieczerzak: Tak, to była ta sama kancelaria, z tym, że usługi prawne na rzecz PZU Życie świadczył pan mecenas Dzudzewicz, który tą kancelarię zdaje się w 2001 r. opuścił. Natomiast nie brał udziału w prywatyzacji ani ? z tego, co mi wiadomo ? w pisaniu umowy dla Stoczniowego Funduszu Inwestycyjnego.

http://www.komisje2.paroles.com.pl/index.php?modul=niusy&id=6920 i nast.

W trakcie zeznań przed komisją śledczą Wieczerzak mówi, że czuł się manipulowany przez Skarb Państwa, szczególnie w kwestii wyboru „doradcy, jakim było ABN AMRO, 1998 r., uzgodnienia sposobu finansowania dodatkowych prac ABN AMRO, co skutkowało tym, że musieliśmy zawrzeć kontrakty z firmą Tillinghast, jeśli chodzi o audyt aktuarialny, zawrzeć kontrakt z firmą Weil, Gotshal & Manges w zakresie usług prawnych i audytu prawnego, co skutkowało między innymi tutaj pytaniem, dlaczego Weil, Gotshal świadczy usługi na rzecz PZU Życie również, ponieważ został przez nas zatrudniony do szacowania ryzyka związanego ze starym portfelem na wyraźne życzenie Skarbu Państwa. Poseł Ewa Kantor: Na polecenie, tak? Na polecenie Skarbu Państwa, rozumiem. Pan Grzegorz Wieczerzak: Powiedziałbym, na życzenie bądź polecenie.

http://www.komisje2.paroles.com.pl/dzialy/pzu/6940/ i nast.

Wyłączny udział kancelarii w procesie prywatyzacji PZU, potwierdza również Marek Dojnow prezes ABN AMRO Corporate Finance,zeznając przed komisją:

Poseł Ryszard Tomczyk: Proszę mi powiedzieć, czy tylko z kancelarią prawną Weil, Gotshal & Manges państwo współpracowaliście? O ile wiem, to jest to kancelaria pana Pawła Rymarza, tak, spółka komandytowa. Czy poza tą kancelarią państwo jeszcze z kimś współpracowaliście w obsłudze prawnej? Pan Marek Dojnow: W procesie prywatyzacji PZU współpracowaliśmy z kancelarią Weil, Gotshal & Manges. Poseł Ryszard Tomczyk: Tylko? Pan Marek Dojnow: Tylko."

http://www.komisje2.paroles.com.pl/index.php?modul=niusy&id=6238

Andrzej Chronowski - minister skarbu w rządzie Buzka, pytany czy „wiedział, że ta sama firma, która przygotowywała pozew o ustalenie nieważności umowy, sformułowała opinie, wprawdzie nie na piśmie, ale opinie, które przyczyniły się do cofnięcia pozwu?", odpowiedział, że „nie znam tej opinii, więc bardzo trudno by się mi było ustosunkowywać do takiej opinii.

http://www.komisje2.paroles.com.pl/dzialy/pzu/10239/

Dwuznaczna rola kancelarii Weil, Gotshal & Manges, skłoniła poseł Ewę Kantor do sformułowania wniosku, by" kosztami bezpośrednimi, jak i pośrednimi poniesionymi przez Skarb Państwa i Grupę PZU w związku z prywatyzacją PZU SA wraz z należnymi odsetkami, a także kosztami ewentualnie zasądzonych odszkodowań, jakie mogą być poniesione lub nałożone w przyszłości na Skarb Państwa lub Grupę PZU w związku z procesem prywatyzacji oraz unieważnieniem zbycia akcji PZU SA., obciążyć(...) m.in. prof. Marka Wierzbowskiego i inne osoby z firmy Weil, Gotshal & Manges, które doradzały Ministerstwu Skarbu Państwa od strony prawnej w prywatyzacji PZU SA."

http://www.komisje2.paroles.com.pl/index.php?modul=niusy&id=10289

Wkrótce potem, w roku 2005, WPROST pytało dramatycznie - Dlaczego minister skarbu Andrzej Mikosz poddaje polski rząd w wojnie o PZU, informując, że Andrzej Mikosz spotyka się z przedstawicielami holenderskiego Eureko i usiłuje ugodowo rozwiązać konflikt z inwestorem chcącym za bezcen przejąć kontrolę nad grupą PZU.

Premier Kaczyński miał nie wiedzieć, że Mikosz od kwietnia 2000 r. do listopada 2002 r. pracował w kancelarii prawniczej Weil, Gotshal & Manges, która jako podwykonawca doradcy resortu skarbu, banku ABN Amro, doradzała wtedy minister skarbu w rządzie AWS Aldonie Kameli-Sowińskiej przy prywatyzacji PZU.

http://wybory2005.wp.pl/kat,8173,wid,8104300,wiadomosc.html?ticaid=15770

Z pewnością natomiast o tym fakcie wiedział Kazimierz Marcinkiewicz, gdy powoływał Mikosza na stanowisko ministra skarbu. Poznali się w 1988 r., razem tworzyli Wielkopolski Klub Polityczny Ład i Wolność. Mikosz był protegowanym byłego ministra rolnictwa Artura Balazsa. W 1998 r. uczynił on z Andrzeja Mikosza swego przedstawiciela w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. To pomogło mu znaleźć pracę w kancelarii Weil, Gotshal & Manges.

http://media.wp.pl/kat,37978,wid,8089377,wiadomosc.html?ticaid=15763&_ticrsn=3

Dlaczego premier Marcinkiewicz, obecny dyrektor w EBOR, które jest stroną umowy, zawartej przez rząd Tuska z Eureko, nie dostrzegał konfliktu interesów swojego przyjaciela?

O obecnej roli EBOR w umowie z Eureko pisałem niedawno w EUREKO-AFERA W 100 DNI.

W roku 2006 Kancelaria Weil, Gotshal & Manges reprezentuje PKN Orlen SA w największej w historii Polski inwestycji zagranicznej - zakupie litewskiej rafinerii w Możejkach. Wartość transakcji wynosi 2,3 mld USD.

http://www.lex.com.pl/?cmd=artykul,328

W tym samym czasie narasta konflikt pomiędzy PKN ORLEN, a spółką Mercuria Energy Trading (J&S), związany z niekorzystnymi warunkami 7 -letniego kontraktu, dającego monopol J&S Energy na dostawę ropy do ORLEN. Istotę konfliktu oddaje komentarz Spółki do wywiadu, jaki „Wprost" przeprowadził z Igorem Chałupcem - prezesem PKN Orlen.

http://www.sprawajands.pl/index.php?j=117

Jak powszechnie wiadomo, spółka J&S Energy uzyskała od obecnego ministra gospodarki Waldemara Pawlaka umorzenie wielomilionowej kary, nałożonej przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, w październiku ub.

Proszę zgadnąć, - kto reprezentuje spółkę w sporze ze Skarbem Państwa?

Pełnomocnikiem J&S Energy jest radca prawny Jarosław Kołkowski - zatrudniony w Weil, Gotshal & Manges. Jest on autorem odwołania od decyzji PARM oraz wszystkich pism, kierowanych przez J&S do władz państwowych. (Tekst odwołania: http://www.sprawajands.pl/pdf/odwolanie_JandS.pdf)

Lista prawników Weil, Gotshal & Manges.:

http://www.weil.com/locations/people.aspx?office=4aca0f5e-0bfa-411f-8ba5-10f903ee06d9&static=true&show=people&officenav=1091

Rozumiem, że pan Kołkowski jest specjalistą od prawa administracyjnego i jego wiedza w tym zakresie jest dla J&S przydatna, choć przyznam, że zaskoczył mnie fakt, iż pan radca jest równie kompetentny w sprawie .....słynnego nagrania, jakiego minister Ziobro, dokonał podczas rozmowy z Andrzejem Lepperem.

- Przy dzisiejszym poziomie techniki zmanipulowanie nagrania nie jest problemem. Ale odkrycie tego przez biegłego również - stwierdza tonem człowieka, który wie, co mówi.

http://www.tvn24.pl/0,1517978,wiadomosc.html

Wniosek z tego, że prawnicy Weil, Gotshal & Manges są ludźmi o bardzo szerokim spektrum zainteresowań i nie poprzestają na wąskiej specjalizacji.

By zilustrować tę tezę, posłużę się przykładem prześwietnej organizacji, jaką jest Amerykańska Izba Handlowa w Polsce. O tym, że spółka Mercuria Energy Trading jest członkiem tej organizacji, a w styczniu br. zorganizowała ona spotkanie z ministrem Waldemarem Pawlakiem, pisałem już w J&S - KONTAKT ZABRONIONY?

Szefem AIH jest pan Roman Rewald - partner w Weil Gotshal & Manges, doradca w sprawach dotyczących prawa energetycznego, podmiotów gospodarczych i nieruchomości.

http://amcham.pl/index.php?mod=page&page=1_board&PHPSESSID=c24ba993f0c8e41fd84a3354e6582ee1

Z szeregu organizacji, których pan Rewald jest członkiem, warto wymienić Komitet Programowy Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, w którym zasiada wspólnie z pp. Bartoszewskim, Dutkiewiczem, Fedorowiczem, Filarem, Olechowskim, czy Safianem, by wymienić tylko niektórych.

http://www.for.org.pl/pl/komitet-programowy

Miejsce, gdzie spotykają się czynni politycy PO i czynni prawnicy ma służyć zwiększeniu obywatelskiego zaangażowania w polskim społeczeństwie na rzecz propozycji, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi kraju."

Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w jest również członkiem Rady Przedsiębiorczości, największej w Polsce organizacji pracodawców. Organizacja ta, w roku 2006 okazała szczególną dbałość o walkę z korupcją, zaskarżając do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o powołaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Pan Rewald, tłumaczył, że w USA z korupcją nie walczy jakaś odrębna instytucja, tylko FBI. Zanim jednak wkroczy do firmy, musi mieć dowody uprawdopodobniające winę oraz nakaz sądowy.

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,3397136.html

W jednej sprawie, pan Roman Rewald okazał się mało doświadczonym strategiem.

4 marca 2005r., w Krakowie, na spotkaniu promującym program gospodarczy Platformy Obywatelskiej, pan Rewald „przedstawił Jana Rokitę jako przyszłego premiera oraz przyjaciela USA. O tym, jak dużą wagę lider PO przywiązywał do tego spotkania, świadczyło to, że Rokita - niechętny porannemu wstawaniu - dał się zaprosić na śniadanie do warszawskiego hotelu Marriott na 7.30."

http://staremiasto.krakow.platforma.org/modules.php?name=News&file=article&sid=47

Rokita co prawda premierem nie został, lecz przyjaźnie i bliskie kontakty ludzi Platformy Obywatelskiej i partnera Weil, Gotshal & Manges, przetrwały z pewnością próbę czasu.

To kancelaria do spraw trudnych, wielkich prywatyzacji, wielkiego biznesu, rynków kapitałowych. Gdzie, w najbliższej przyszłości znajdziemy prawników z Weil, Gotshal & Manges?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz