Nie będziemy razem, bo nie ma przyzwolenia na zdradę o świcie i na fałsz przekraczający ludzką miarę. Nie możemy być razem, bo nasz gniew jest dziś bezsilny, gdy zabrano nam tylu niezastąpionych. Nigdy nie będziemy razem, bo pamiętamy - kto siał nienawiść i chciał zebrać jej żniwo.

niedziela, 23 grudnia 2007

PRAWO PRZED SPRAWIEDLIWOŚCIĄ - o wyroku Sądu Najwyższego

Zawsze byłem przekonany, że sądy PRL- u skazując setki osób, na podstawie dekretu Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1982r. o stanie wojennym, dopuszczają się przestępstwa i rażącej niesprawiedliwości. Takie też stanowisko w tej kwestii zajmował pion prokuratorski IPN- u, kierując przeciwko sędziom i prokuratorom tego okresu, kilkadziesiąt aktów oskarżenia i zarzucając im złamanie kardynalnej zasady niedziałania prawa wstecz. Uczestnicząc w represjach politycznych, sędziowie ci popełnili zbrodnię komunistyczną, niepodlegającą przedawnieniu.

Dekret o stanie wojennym, władze komunistyczne antydatowały na 12 grudnia. Faktycznie został skierowany do druku w dniu 17 grudnia 1981r. Okoliczność ta, zdaniem IPN -u, pozwalała, sądom orzekającym na niestosowanie przepisów dekretu, w stosunku do osób oskarżonych o jego złamanie.

W dniu wczorajszym Sąd Najwyższy, uchwałą (sygn. akt I KZP 37/07), podjętą w składzie : przewodniczący: Pierwszy Prezes SN Lech Gardocki (sprawozdawca) sędziowie SN: Tomasz Artymiuk Wiesław Błuś Henryk Gradzik Jerzy Grubba Waldemar Płóciennik Andrzej Tomczyk - zdecydował, iż sędziowie i prokuratorzy okresu stanu wojennego nie mieli uprawnień do badania zgodności aktów prawnych z Konstytucją PRL, a co za tym idzie - nie byli zwolnieni z obowiązku ich stosowania.

Tekst orzeczenia z uzasadnieniem:

http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ik/I-KZP-0037_07.pdf

Dokładna lektura tego orzeczenia nie pozostawia wątpliwości, iż Sąd Najwyższy nie mógł wydać innego wyroku. Konstytucja PRL z roku 1952 nie zawierała zakazu tworzenia przepisów prawnych z mocą wsteczną i nie dawała sądom powszechnym prawa kontroli zgodności przepisów ustaw z Konstytucją. Ewentualna wiedza, sądów orzekających o antydatowaniu Dekretu o stanie wojennym, nie miała, w tym stanie prawnym żadnego znaczenia.

W praktyce, wyrok ten oznacza, iż wszyscy, postawieni w stan oskarżenia sędziowie PRL- u zostaną zwolnieni od odpowiedzialności karnej, a wszczęte postępowania będą umorzone.

Tym samym, zostanie zamknięta droga do rozliczenia zbrodni sądowych, popełnionych w pierwszym okresie stanu wojennego.

Wyrok Sądu Najwyższego spotka się z negatywną oceną wielu osób i środowisk, a orzekający go sędziowie zostaną obwinieni o koniunkturalizm polityczny.

Sam nie pozostaję wolny od wzburzenia i gniewu, wobec świadomości, że sędziowie i prokuratorzy stanu wojennego nie poniosą należnej odpowiedzialności.

Jestem jednak przekonany, że wyrok Sądu Najwyższego został wydany zgodnie z obowiązującymi zasadami prawnymi i w sensie merytorycznym jest prawidłowy.

Taką ocenę dyktuje rozum i wiedza.

Jednocześnie, mam głębokie przeświadczenie, że wyrok ten podważa bardzo istotną zasadę społeczną, jaką jest poczucie sprawiedliwości. Składa się na nią gorzka świadomość, że wina pozostaje bez kary, a zło nie zostaje napiętnowane. Wobec tragicznego faktu, że żadna z komunistycznych zbrodni stanu wojennego nie doczekała się wyjaśnienia i osądzenia, wyrok SN musi budzić takie odczucia. Rozbieżność pomiędzy państwem prawa, a elementarnym poczuciem sprawiedliwości jest, jak sądzę dylematem nierozwiązalnym. Jedynie własne sumienie, jako najwyższa instancja może ten problem rozstrzygnąć.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz